Rural tourism development in Lithuania (2003-2010) : a quantitative analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Rural tourism development in Lithuania (2003-2010): a quantitative analysis
In the Journal:
Tourism management perspectives. 2012, Vol. 2-3, p. 1-6
Keywords:
LT
Indekso skaidymo analizė; Kaimas; Kaimo turizmas; Kiekybinė analizė; Parama kaimo turizmui; Turizmas; Vystymasis.
EN
Development; Index decomposition analysis; Lithuania; Quantitative analysis; Rural tourism; Support for rural tourism; Tourism; Village.
Summary / Abstract:

LTLietuvos kaimo vystymo programos 2007–2013 metais tikslai yra: išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus; remti papildomą veiklą kaimo vietovėse ir generuoti kaimo turizmą kaip ekonomikos sektorių. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti dabartines Lietuvos kaimo turizmo sektoriaus tendencijas ir pasiūlyti potencialią vystymo priemonę. Atliekant tyrimą didžiausias dėmesys kreipiamas į kaimo turizmo srautų šalies viduje įvertinimą taikant dekompozicinę analizę. Atlikta analizė apėmė visą eilę veiksnių, tame tarpe kaimo turizmo sodybų skaičių, šių sodybų erdvinį išsidėstymą ir vietų jose skaičių, pakeistą Defert indeksą ir svečiavimosi trukmės veiksnį. Apibendrinus tyrimo rezultatus galima pateikti visą eilę išvadų. Pirmiausia galima teigti, kad yra nesubalansuotumas tarp investicinių fondų skyrimo ir dabartinės paklausos teikiant apgyvendinimo kaimo turizmo sodybose paslaugą. Patvirtinti šį teiginį galėtų tolimesni tyrimai, nes dabartiniai turimi duomenys neleidžia pilnai išanalizuoti situacijos ir pagrįsti dabartinio planavimo. Asmenys, atsakingi už planavimą, gali turėti mintyse daug strategijų, kurios tiesiog neatsispindi dabartiniuose duomenyse. Pavyzdžiui, dabartiniuose duomenyse neatsispindi kainodara ir metinių pajamų informacija, ir didesnių sumų skyrimas vienam regionui, o ne kitam gali būti paremtas tokiais veiksniais kaip apgyvendinimo stilius ar paslaugos kokybė, kurie gali pritraukti aukštesnę ar žemesnę kainą.

ENThe aims of the Lithuanian Rural Development Programme 2007–2013 are the following: to preserve natural and cultural heritage objects, to support complementary activity in rural areas and to generate rural tourism as an economic sector. The paper aims to identify current trends specific to the Lithuanian rural tourism sector and propose potential means of development. The study mainly focuses on the inter-country assessment of rural tourism flows through a decomposition analysis. The conducted analysis covered a range of factors, including the number of rural tourism homesteads, spatial distribution of these homesteads and capacity, an amended Defert Index, and the factor of the duration of stay. The summary of the results leads to a range of conclusions. First, there is a misbalance between the allocation of investment funds and the current demand for accommodation services in rural homesteads. Further studies could prove this statement, because currently available data do not allow fully analysing the situation and substantiating current planning. Persons responsible for planning may have many strategies in mind, which are simply not reflected in the current data. For example, the current data do not reflect price formation and information on annual income, and allocation of bigger funds to one particular region may be supported by such factors as accommodation style or service quality which may attract higher or lower prices.

DOI:
10.1016/j.tmp.2012.01.001
ISSN:
2211-9736
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35015
Updated:
2021-01-15 20:29:16
Metrics:
Views: 9
Export: