Etikos kodeksas švietimo įstaigoje: darbuotojų ir studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etikos kodeksas švietimo įstaigoje: darbuotojų ir studentų požiūris
Alternative Title:
Code of ethics in the educational institution: employees and students attitude
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2013, Nr. 1 (22), p. 59-64
Keywords:
LT
Elgesio standartai; Etika; Etikos kodeksas; Etikos kodekso formos; Etikos normos; Vertybės; Vertybės, Pagarba; Švietimo įstaiga; Švietimo įstaigos.
EN
An educational institution; Behavior standards; Code of ethics; Educational institutions; Ethics; Forms of ethics code; Respect; Rules of ethics; Values.
Summary / Abstract:

LTĮ etikos kodeksus dažnai žvelgiama iš teisinės ir filosofinės perspektyvos. Šis dokumentas vis dažniau įtraukiamas ir į vadybinį kontekstą, siekiant suderinti asmens ir darbinės veiklos interesus. Tyrimo tikslas - ištirti švietimo įstaigos darbuotojų ir studentų požiūrį į etikos kodeksą. Tyrimo metodai: literatūros analizė, sisteminimas, duomenų apdorojimas SPSS programa. Tyrimas atliktas aukštojo mokslo švietimo įstaigoje. Kiekybiniam tyrimui taikyta apklausa raštu. Apklausoje dalyvavo 362 respondentai. Aiškintasi, ar vadovaujamasi etikos kodeksu, su kokiomis problemomis susiduriama, bei kas labiausiai lemia etikos problemas švietimo įstaigoje. Siekta sužinoti, ar etikos kodeksas gali užtikrinti etišką elgesį bei išspręsti kylančius sunkumus. Tyrimas patvirtino, kad etikos kodeksas organizacijoms yra būtinas, kadangi padeda sureguliuoti profesinius santykius, skatina atsakingą ir etišką elgesį, skaidrius santykius tarp kolegų ir studijuojančiųjų. Tyrimas parodė, kad darbuotojų nuomone labiausiai etikos problemas lemia visuotinai pripažintų vertybių puoselėjimo stoka, tuo tarpu studentai mano, kad nepakankamas valdžios įsipareigojimas etikos standartams ir neigiamas pavyzdys (Seimo, Vyriausybės ir kt. institucijų). Išsiaiškinta, kad tiek darbuotojų, tiek studentų manymu kartais yra susiduriama su tokiomis problemomis kaip interesų konfliktas, piktnaudžiavimas užimama padėtimi bei pagarbos stoka kitam asmeniui. Kodeksą kurianti organizacija dokumentais parodo, kad ji iš tikrųjų kontroliuoja savo bendruomenę: pažeidus kodeksą, pritaikomos tam tikros sankcijos (savireguliacijos rodiklis).

ENThe code of ethics is often analysed from legal and philosophical perspectives. This document is often included in a management context too to align the interests of personal and working life. The purpose of the study is to investigate the attitude of the educational staff and students towards the code of ethics. Methods of the investigation: literary analysis, structuring, data processing using the SPSS program. The investigation is carried out in an educational institution. A survey was used for the quantities research. 362 respondents participated in the survey. It was analysed whether the code of ethics was used, what problems were faced and what has the biggest influence on ethics problems in an educational institution. The goal was to find out whether the code of ethics can ensure an ethical behaviour and solve difficulties. The research confirmed that the code of ethics is necessary for organizations because it helps to regulate professional relations, promotes responsible and ethical behaviour, transparent relations between co-workers and students. The investigation has shown the opinion of the employees that ethical problems are mostly created by the lack of cherishing set values, while students believe that not enough of commitment of the government to the standards of ethics and a negative example (of Seimas, Government, other institutions) are what causes them. It is revealed that according to both employers and students, sometimes people face such problems as conflict of interest, misuse of a position and a lack of respect for another human being. An organization that creates the code shows that it truly controls its community: certain sanctions happen if there is a breach of the code (an indicator of self-regulation).

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58645
Updated:
2020-04-24 15:14:01
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: