Kaip generolas pavirto į katę, arba mūsų istorija frazeologijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip generolas pavirto į katę, arba mūsų istorija frazeologijoje
Keywords:
LT
Endriejavas; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Liaudies kultūra / Folk culture; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkiant frazeologizmus, analizuojama kaip tradicinėje etninėje kultūroje, kuriai būdingas ciklinis laiko suvokimas, kalbos priemonėmis atspindima krašto praeitis ir konkretūs istoriniai įvykiai. Šaltiniuose rasti 47 frazeologiniai junginiai, įvairiais aspektais nusakantys praeityje buvusį laiką. Juose daugiausia akcentuojamos nefiksuoto ilgio laiko atkarpos – laikai, metai „laikotarpio, epochos“ reikšme arba ilgi laiko tarpai, lyginant su dabartimi – senovė, senybė. Toks laiko traktavimas būdingas konservatyviai žemdirbių bendruomenei, kuri dar nėra įsisąmoninusi reikalo fiksuoti istoriją raštu. Kitoks vaizdas iškyla susidūrus su frazeologiniais junginiais, kuriuose minimi realios tikrovės įvykiai ir faktai. Pagal minimas realijas jie skirtini į trejetą pogrupių: frazeologinius junginius, atspindinčius realią istorinę epochą (karus, sukilimus ir pan.); pasakymus, kuriuose konkretus laikotarpis nenurodomas, tačiau minimos praeityje tikrai buvusios ligos ar kitokios nelaimės (maras, pavietrė); frazeologizmus, į kuriuos įeina pasenusių, pasikeitusių buities realijų pavadinimai (vyžos). Straipsnio pavadinime – vieno frazeologizmo istorija. Ievos Simonaitytės raštuose randamas keistas pasakymas: „iš kačių karo metų“. Endriejavo (Klaipėdos raj.) šnektos atstovės kalboje užfiksuotas tą patį reiškiančio posakio variantas „nuo Kačiuškos metų“ griauna visas spėliones apie kates ir keistus jų karus. Šiuo atveju Kačiuška – tai dėl fonetinio panašumo žemaitiškai „perinterpretuota“ garsaus XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios karžygio Tado Kosciuškos pavardė.Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Etnolingvistika; Frazeologizmas; Istorinis laikas; Laikas; Tarminė frazeologija; Tarmė; Dialect; Dialectal phraseology; Ethnic culture; Ethnolinguistics; Historic time; Phraseological unit; Time.

ENThe article use phraseology to analyse how linguistic tools reflect the history of the region and specific historical events in the traditional ethnic culture for which cyclical understand of time is usual. There were 47 phraseology compounds in sources, and they described past time in various aspects. They mostly focus on non-fixed length of time segments - times, years in the definition of "period, epoch" or long amounts of time in comparison to the present - old age. Such approach to time is characterized by conservative farmers' community, which has not yet fully taken over the need to fixate history in writing. A different picture appears when faced with phraseology compounds, which mention real events and facts. According to the mentioned realities, they are divided into three subgroups: phraseological compounds that reflect real historical epochs (wars, uprisings, etc.); sayings that do not show a specific period, but it mentions real diseases or other disasters that happened (plague); phraseologisms that include names of old and now changed items. The title of the article contains the history of one phraseologism. A weird phrase can be found in the works of Ieva Simonaitytė: "from the years of cat wars". The version of the same phrase "nuo Kačiuškos metų" recorded in the speech of the Endriejavas (Klaipėda region) destroys all guesses about cats and their strange wars. In this case, the Kačiuška is the phonetic similarity to the surname of Tadas Kosčiuška who was a famous war hero of the end of the 18th century to the beginning of the 19th century.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58606
Updated:
2018-01-30 16:17:46
Metrics:
Views: 35
Export: