Democracy and Catholicism in twentieth-century Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Democracy and Catholicism in twentieth-century Lithuania
In the Book:
Democracy, culture, Catholicism : voices from four continents. New York: Fordham university press, 2016. P. 17-28
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTLietuvos, kaip ir daugelio Rytų Europos šalių, XX a. demokratizacijos istorija sudėtinga. Tai istorija tautos, patyrusios dramatiškus pokyčius – nuo nacionalinės valstybės sukūrimo iki nacistinės Vokietijos okupacijos, nuo žiaurios sovietinės priespaudos iki XX a. pabaigoje susigrąžintos laisvės. Straipsnyje nagrinėjamas demokratijos ir katalikybės santykio problema XX a. Lietuvos istorijos vingiuose. Pirmojoje dalyje dėmesys sutelkiamas į katalikų veiklą ir krikščioniškąją demokratiją 1905–1926 m.; aiškinamasi, kaip krikščioniškosios demokratijos idealai veikė Lietuvos praktikoje. Toliau aptariama katalikų padėtis, intelektualinis gyvenimas ir valstybės politika autoritarinio politinio režimo metais (1927–1939 m.). Trečioji dalis skirta nacizmo ir sovietizacijos iššūkiams Lietuvos katalikų bendruomenei (1940–1969 m.), aptariama Bažnyčios reakcija, organizuota katalikų pasipriešinimo veikla, vaidmuo partizaninėse kovose. Galiausiai 1970–1990 m. traktuojami kaip katalikiškųjų jėgų pastangų atgaivinti demokratines vertybes laikotarpis, Katalikų bažnyčią laikant svarbiausia ikisovietinės atminties išsaugojimo citadele, tikinčiųjų teisių gynėja ir ant-sovietinės pogrindinės veiklos, spaudos leidybos židiniu. Artėjat 1990 m. Bažnyčia buvo tapusi nesusitaikymo su sovietiniu režimu simboliu ir tradicijų puoselėtoja. Visgi posovietinėje Lietuvoje katalikybės vertybių svarba sumenko, tarp XX a. pradėjusio katalikiškojo demokratinio judėjimo ir posovietinės demokratijos iš esmės neliko tęstinumo. Ši tema reikalauja tolimesnių tyrinėjimų.Reikšminiai žodžiai: Autiritarinis valdymas; Demokratija; Katalikai; Kunigas; Visuomenė; Authoritarian Rule; Catholics; Democracy; Pries; Soociety.

ENLithuania's, as well as many Eastern European countries, history of democratization is complicated. This is the history of a nation that has experienced dramatic changes - from creating a national state to the occupation of Nazi Germany, from the brutal Soviet oppression to becoming free again in the end of the 20th century. The article analyses the problem of relations between democracy and Catholicism throughout Lithuania's history in the end of the 20th century. The first part focuses on Catholic activities and Christian democracy in 1905-1926; the article examines how ideals of Christian democracy practically worked in Lithuania. After that the situation of the Catholics, the intellectual life and state politics during the years of authoritarian regime (1927-1939) are described. The third part is dedicated to the challenges of Nazism and sovietization to the Catholic community of Lithuania (19401969), the Church's reaction, organized resistance actions of Catholics and the role in partisan fights are discussed. Lastly, 1970-1990 is said to be a period of Catholic forces' efforts to revive democratic values while thinking of the Catholic Church as the most important preservation of pre-Soviet memory, the protector of the rights of believers, the main institution for underground anti-Soviet actions and the publisher of press. Approaching to 1990, the Church has become a symbol of defiance towards the Soviet regime and a promoter of traditions. However, the importance of Catholicism values in post-Soviet Lithuania has decreased, no continuity was left between the 20th century Catholic democratic movement and the post-Soviet democracy. This topic requires further research.

ISBN:
9780823267309
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57893
Updated:
2018-06-12 14:48:55
Metrics:
Views: 33
Export: