Sveikatos diskursas lietuvių kalbotyroje: "terra incognita" tyrimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos diskursas lietuvių kalbotyroje: "terra incognita" tyrimo galimybės
Alternative Title:
Health discourse in Lithuanian linguistics: research possibilities of "terra incognita"
In the Journal:
Filologija. 2014, Nr. 19, p. 74-86
Keywords:
LT
Sveikata / Health; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti skiriamuosius sveikatos diskurso bruožus ir, remiantis užsienio mokslininkų darbais, numatyti bųsimų tyrimų kryptis. Rengiant tyrimą pasitelkti mokslinės literatūros analizės ir konceptualiosios analizės metodai. Lietuvoje sveikatos diskursas neturi jokių tyrimo tradicijų, nes kol kas jis apskritai nebuvo apibrėžtas ir įvardytas kaip tyrimo objektas. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į neprofesionalams skirtą sveikatos diskurso dalį. Remiantis mokslinės literatūros analize galima numatyti pagrindines kryptis, kuriomis būtų tikslinga plėtoti sveikatos diskurso tyrimus. Pirmiausia reikėtų aprašyti sveikatos diskursui priklausančių tekstų įvairovę, dominuojančius jų pateikimo būdus. Taip pat reikėtų susisteminti tuos konceptus, kurie dominuoja sveikatos diskursui priklausančiuose tekstuose. Tikslinga apibūdinti šiam diskursui priklausančių tekstų kalbą: leksikos įvairovę, frazeologiją, sintaksę. Siekiant aprašyti sveikatos diskurse užfiksuotą pasaulio vaizdą reikia apžvelgti su diskursu siejamus metaforinius modelius. Apibendrinus visą informaciją galima pateikti metaforinę diskurso schemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Liga; Metaforinis modelis; Sveikata; Viešasis diskursas; Concept; Health; Illness; Language world-view; Metaphorical model; Public discourse.

ENThe aim of the present paper is to discuss the features of health discourse and on the basis of foreign scientists’ works to foresee the ways of further researches. While preparing the article, the methods of literature analysis and conceptual analysis were employed. In Lithuania, health discourse does not have any research traditions as it has not been defined and named as a research object so far. In the article, attention is paid to the part of health discourse intended for non-professionals. On the basis of scientific literature analysis, it is possible to foresee the main tendencies for a purposeful development of health discourse researches. Firstly, a variety of texts that belong to health discourse and the prevailing ways of their presentation should be described. Next, the concepts that dominate in the texts of health discourse should be systematized. It is also necessary to describe the language of texts belonging to health discourse: the variety of vocabulary, phraseology and syntax. In order to describe the world-view recorded in health discourse, metaphorical models related to the discourse should be overviewed. After summarizing all the information, it is possible to present a metaphorical scheme of the discourse. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56838
Updated:
2019-01-18 20:29:08
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: