Ištakos srities raiška metaforiniuose pasakymuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ištakos srities raiška metaforiniuose pasakymuose
Alternative Title:
Manifestation of source domain in metaphorical expressions
In the Journal:
Filologija. 2014, Nr. 19, p. 33-47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ištakos sritis; Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, ištakos sritis, tikslo sritis; Metaforinis pasakymas; Metaforinis pasakymas, perkeliamasis požymis, precedentiniai reiškiniai; Perkeliamasis požymis; Precedentiniai reiškiniai; Tikslo sritis; Conceptual metaphor; Conceptual metaphor, source domain, target domain, metaphorical; Expression, mapping, precedent phenomena; Mapping; Metaphorical expression; Precedent phenomena; Source domain; Targęt domain.
Keywords:
LT
Ištakos sritis; Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, ištakos sritis, tikslo sritis; Metaforinis pasakymas; Metaforinis pasakymas, perkeliamasis požymis, precedentiniai reiškiniai; Perkeliamasis požymis; Precedentiniai reiškiniai.
EN
Conceptual metaphor; Conceptual metaphor, source domain, target domain, metaphorical; Expression, mapping, precedent phenomena; Mapping; Metaphorical expression; Precedent phenomena; Source domain; Targęt domain.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė konceptualiųjų metaforų funkcija yra suteikti abstrakčioms sritims tam tikrą struktūrą, perkeliant į jas kitų sferų požymius, paprastai konkretesnių, geriau suvokiamų ar pažįstamų (Ch. Baldauf). Ši funkcija realizuojama metaforos kalbinėje raiškoje – metaforiniuose pasakymuose. Kadangi konceptualioji metafora yra kalbėtojo sąmonės mentalinis darinys, tai, norėdamas sužadinti analogišką mentalinį darinį klausytojo sąmonėje, kalbėtojas savo pasakyme (tekste) turi nurodyti ištakos sritį ar jos tam tikrus elementus, požymius, kurie priskiriami tikslo sričiai. Metaforiniuose pasakymuose turi būti tam tikri signalai ar tiesioginiai nurodymai klausytojui, kokios asociacijos kilo kalbėtojo sąmonėje kalbant apie šnekos akto objektą. Perkeliamųjų požymių aktualizavimas metaforiniame pasakyme rodo ne tik tai, kokios ištakos sritys aktualios kalbėtojui, bet ir tai, kokie tų sričių požymiai atrodo ypač svarbūs kalbinės komunikacijos tikslams. Pagrindinis konceptualiųjų metaforų raiškos analizės objektas yra tikslinės metaforos, kurių tikslas – sukurti pasakyme alternatyvią tam tikro referento ar temos perspektyvą (G. Steenas), o ne tik jį įvardyti. Tai pasiekiama sukuriant naujus, nestandartinius metaforinius pasakymus arba aktualizuojant, atgaivinant įprastas kolokacijas. Mūsų turima politikos diskurso metaforinių pasakymų bazė leidžia skirti tokius ištakos srities aktualizavimo būdus: ištakos ir tikslo sričių sutapatinimas, ištakos srities požymių priskyrimas tikslo sričiai, ištakos srities situacijos perkėlimas į tikslo situaciją ir precedentinių tekstų aktualizavimas. [Iš leidinio]

ENThe main function of conceptual metaphors is to provide abstract domains with a certain structure, transferring to them features of other domains, which are usually more concrete, better perceived or familiar (Ch. Baldauf). This function is realised in the linguistic expression of metaphor, i. e. by metaphorical expressions. Because conceptual metaphor is a mental formation of the speaker’s consciousness, an analogous mental formation in the listener’s consciousness can be aroused only if the speaker’s utterance (text) contains an indication of the source domain or its certain elements, features that are attributed to the target domain. Metaphoric expressions must contain certain signals or direct instructions to the listener about associations in the speaker’s consciousness about the subject of the act of speech. The actualisation of transferable features in the metaphorical expression demonstrates not only what source domains are relevant to the speaker but also what features of these domains seem particularly important for the purposes of linguistic communication. The main subject of the analysis of manifestation of conceptual metaphors is target metaphors, which are aimed at creation of an alternative perspective of a certain referent or topic in the utterance (G. Steen) and not only at its naming. This is achieved by creating new, nonstandard metaphorical expressions or actualizing, refreshing usual collocations. The available basis of metaphorical expressions in political discourse enables distinguishing the following ways of actualising the source domain: identification of the source and target domains, attribution of the features of the source domain to the target domain, transfer of the source domain situation to target situation, and actualisation of precedent texts. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56833
Updated:
2019-01-18 20:24:40
Metrics:
Views: 41    Downloads: 17
Export: