Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета ў другой полове XVI-XVIII ст. (Г)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета ў другой полове XVI-XVIII ст. (Г)
In the Journal:
Герольд Litherland. 2013, 19, p. 55-66
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry.
Summary / Abstract:

LTValkavisko pavieto bajorija XVI a. antroje pusėje – XVIII a. pasižymėjo herbų įvairove. Apie šių bajorų herbus nemažai informacijos pateikta Kojalavičiaus herbyne. Jis rašė apie kunigaikščius Glinskius, taip pat Golubus. Viktoras Vitygas ir Stanislovas Dziadulevičius suteikė informacijos apie Kasparo Grybovskio antspaudą. Šiame straipsnyje aptariami naujausi duomenys apie Valkavisko pavieto bajorų, kurių pavardės prasideda raide G, herbus, pateikiama pagrindinė informacija apie pačius bajorus – kilmę, giminystės ryšius, paminėjimus šaltiniuose, žemėvaldą. Remiamasi XVI–XVIII a. publikuota ir nepublikuota sfragistine medžiaga, literatūra. Aptariami aštuoni Valkavisko pavieto bajorai: Povilas Gabrijalovičius, Jurijus Gazdzelskis, Andrejus Gastomskis, Povilas Jonas Grabovskis iš Konopnicos, Kazimieras Grymala, Juozapas Glinskis, Petras Aleksandrovičius Glinskis ir Melchioras Kazimieras Glušinskis Duninas. Šie asmenys savo antspaudus su juose vaizduojamais herbais pridėjo kaip liudininkai kitų asmenų privačiuose dokumentuose arba kaip Valkavisko pavieto pareigūnai oficialiuose dokumentuose. Vietinės kilmės neabejotinai buvo tik vienas asmuo – Povilas Gabrijalovičius. Lenkiškos kilmės asmenimis galima laikyti Andrejų Gastomskį, Povilą Joną Grabovskį iš Konopnicos, Kazimierą Grymalą ir Melchiorą Kazimierą Glušinskį Duniną. Glinskiai į Valkavisko pavietą atsikėlė XVI a. pradžioje iš Smolensko. Tuo tarpu Jurijaus Gazdzelskio kilmė lieka neaiški. Vyrauja lenkiškos kilmės arba panašūs į lenkiškus herbai.Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Bajorija; Heraldika; Herbai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Valkavisko pavietas; Valkavysko pavietas; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Coats; Heraldry; Nobility; The Coats of Arms; The Grand Duchy of Lithuania; The Heraldry; The Nobility; Valkavysk district; Valkavysko district; XVI-XVIIIth centuries.

ENIn the second half of 16th century – 18th centuries, the nobility of Vawkavysk powiat were distinguished by the variety of coats of arms. A lot of information about these coats of arms is in the armorial of Kojałowicz. He wrote about the Glinskiai dukes, also about Golubai. Viktoras Vitygas and Stanislovas Dziadulevičius gave information about the stamp of Kasparas Grybovski. In this article, the newest data about the coats of arms of the Vawkavysk powiat noblemen, whose last names starts with G, are discussed. The main information about noblemen themselves are presented – descent, family tree, mentioning in the sources, land management. The reference is made to the sphragistic material, literature published and not published in 16th -18th centuries. Eight noblemen of Vawkavysk powiat are discussed: Povilas Gabrijalovičius, Jurijus Gazdzelskis, Andrejus Gastomskis, Povilas Jonas Grabovskis from Konopnica, Kazimieras Grymala, Juozapas Glinskis, Petras Aleksandrovičius Glinskis and Melchioras Kazimieras Glušinskis Duninas. These people as witnesses added their stamps with their coats of arms in private documents of other people or in official documents as officers of Vawkavysk powiat. Undoubtedly, only one person - Povilas Gabrijalovičius was of local descent. Andrejus Gastomskis, Povilas Jonas Grabovskis from Konopnica, Kazimieras Grymala, Melchioras Kazimieras Glušinskis Duninas can be considered of Polish descent. In the beginning of 16th century, Glinskiai moved to Vawkavysk powiat from Smolensk. Meanwhile, the descent of Jurijus Gazdzelskis is left unknown. The coats of arms of Polish descent or those, which are similar to Polish, prevail.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56557
Updated:
2022-01-17 18:53:08
Metrics:
Views: 30
Export: