Попіс шляхты Ваўкавыскага павета ў 1621 г.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Попіс шляхты Ваўкавыскага павета ў 1621 г
In the Journal:
Герольд Litherland. 2004, 1-2, p. 44-51
Keywords:
LT
1621 m. bajorų surašymas; Bajorija; Karas; Kariuomenės sąrašas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lengvoji kavalerija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Rusijos nacionalinė biblioteka; Valkavisko pavietas; 17 amžius; Šlėkta; Švedija (Sweden).
EN
17th century; Gentry; Light cavalry; Muster list; National library of Russia; Nobility; Nobility census of 1621; Sweden; Szlachta; The Grand Duchy of Lithuania; Valkavisk county; Vaukavysk district; Vaukavysk powiat; War.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas Valkavisko pavieto bajorų karinis surašymas, datuojamas 1621 m. Šaltinis šiuo metu saugomas Rusijos Nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge, fonde nr. 971, pavadintame „P.P.Dubrovskio autografų rinkiniu“. Tai vienas iš turtingiausių Baltarusijos istorijos dokumentų rinkinių, esančių užsienyje. Publikuojamą šaltinį sudaro dvi dalys, priskirtos skirtingiems Dubrovskio rinkinio autografams. Pirmoje dalyje išvardijami Valkavisko pavieto bajorai, kurie sureagavo į karinį šaukimą ir 1621 m. lapkričio 3 d. pasirodė kariuomenės telkimo vietoje (signatūra: f. 971, ap. 2, autografas 127, puslapiai 225–228). Antroje dalyje išvardijami šio pavieto bajorai, kurie dėl įvairių priežasčių neatvyko į kariuomenės telkimo vietą (signatūra: f. 971, ap. 2, autografas 133, puslapiai 140–141). Abi dalys yra originalūs rankraščiai, rašyti lenkų kalba. Tiesa, šaltinio tekste galima įžvelgti nemažai baltarusizmų. Šioje publikacijoje šaltinis publikuojamas išverstas į baltarusių kalbą. Turinio požiūriu šaltinis vertingas tuo, kad pateikiamas detalus Valkavisko pavieto bajorų sąrašas, nurodomos jų pareigos, išrengiamų į karą žirgų skaičius, dvarai. Šie duomenys leidžia įvertinti bajorų ekonominį pajėgumą. Šaltinis neabejotinai vertingas Valkavisko krašto tyrinėtojams ir ypač genealogams. 1621 m. surašymo duomenis galima palyginti su 1528, 1565, 1567 m. atliktais Valkavisko pavieto bajorų surašymais ir tokiu būdu įvertinti demografinius pokyčius, pavieto teritorijos apgyvendinimo procesus, dvarų nuosavybės pokyčius.

ENThe military census of the nobility of Valkavisk powiat, dated 1621, is published. The source currently is stored in the Russian National Library in Saint Petersburg, Fund No.: 971, named "The Autograph Compendium of P. P. Dubrovsk". It is one of the richest compendiums of Belarussian history documents abroad. Two parts, which can be attributed to different autographs of Dubrovsk compendium, comprise the published source. In the first part, the nobility of Valkavisk powiat, who reacted to the military call and on 3 November 1621 appeared at the place of military's recruitment, are listed (signature: f. 971, ap. 2, autograph 127, pages 225-228). In the second part, the nobility of this powiat, who for various reasons did not appear at the place of military's recruitment, are listed (signature: f. 971, ap. 2, autograph 133, pages 140-141). Both parts are original manuscripts written in Polish. True, there are many loanwords from Belarussian language in the source text. In this publication, the source is published translated in the Belarussian language. In the point of view of the subject matter, the source is valuable, because it submits a detailed list of Valkavisk powiat nobility, their positions, the number of warhorses and manors. This data allows evaluating the economic capability of the nobles. Without a doubt, the source is valuable to the researchers of the region of Valkavisk and, especially, for genealogists. The 1621 census data could be compared to the 1528, 1565 and 1567 census of Valkavisk powiat nobility and in this way evaluate the demographic changes, the processes of settling the territory of the powiat and the changes in the ownership of the manors.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50651
Updated:
2022-01-17 19:56:47
Metrics:
Views: 10
Export: