Lietuvių miestiečių tautinės ir etninės savimonės raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių miestiečių tautinės ir etninės savimonės raiška
Alternative Title:
Expression of ethnic and national self-consciousness of the Lithuanian towndwellers
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etniniai stereotipai; Etninė kultūra; Identitetas; Literatūra; Miestiečiai; Tautinė ir atninė savimonė, Lietuvos miestų gyventojai; Tautinė ir etninė savimonė; Ethnic culture; Ethnic national self consciousness, Lithuanian urban population; Ethnic stereotypes; Identity; Literature; Lithuania; National and ethnical self-consciousness; Townspeople.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Literatūra / Literature; Miestiečiai / Burgers; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautinė ir atninė savimonė, Lietuvos miestų gyventojai; Tautinė ir etninė savimonė; Žydai / Jews; Rusų kalba / Russian language.
EN
Ethnic national self consciousness, Lithuanian urban population; Ethnic stereotypes; National and ethnical self-consciousness; Townspeople.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje etnokultūriniu aspektu tyrinėjama miesto kultūra ir gyventojų savivokos ypatumai. Tautinės ir etninės savimonės raiškos ypatumai atskleidžiami, analizuojant miestiečių etninės kultūros poreikius, tautiškumo sampratos savitumus ir etninius stereotipus. Apibendrinant etnostereotipų ir su jais susijusių tautybių vertinimo dėsningumus, daromos kai kurios išvados. Manoma, kad Prancūzijos rūmų kultūrinė įtaka ir jos suformuotas prancūzų vaizdinys lėmė dabartinį lietuvių požiūrį į prancūzus kaip į aristokratiškų savybių laisvus žmones. Darbštumas – tai būdo savybė, kuri dažniausiai nurodoma, apibūdinant lietuvio charakterį. Estus iš kitų tautybių, lietuvių miestiečių supratimu, išskyrė šiaurietiški būdo bruožai ir santykis su nacionalumu, kuris respondentų buvo vertinamas prieštaringai. Sovietinio valdymo metai, prievartinis rusų kalbos mokymas, rusų valdininkų ir partinių darbuotojų savivalė suformavo agresyvaus ruso stereotipą. Akcentuotas svarbiausias teigiamas rusų bruožas – atviraširdiškumas. Apžvelgus susistemintą žydų charakterio stereotipą, išryškėjo iš esmės pozityvus lietuvių požiūrį į žydus. Istoriškai susiformavęs žydų kaip etniškai vienalytiškumą puoselėjančios tautos stereotipas gyvas iki šiol. Ypatingo patrauklumo turi žydų-intelektualų vaizdinys. Baltarusius miestiečiai vertino kaip gero, ramaus būdo, tačiau pasyvius ir baigiančius nutautėti žmones. Lenkų stereotipą sudaro iš esmės neigiami charakterio bruožai. Neigiamiems vertinimams turėjo įtakos nestabilūs, priešiški tarpusavio santykiai praeityje.

ENThe article analyses peculiarities of city culture and citizens' self-awareness in ethno cultural aspect. Features of national and ethnic self-consciousness expression are revealed through analysis of citizens' ethnic culture needs, national concept peculiarities and ethnic stereotypes. Summarising ethno stereotypes and related nationalities' assessment laws, some conclusions are drawn. It is believed that cultural impact of French palaces and French image shaped by them determined the present Lithuanian attitude for French as free people with aristocratic qualities. Diligence is the feature which is usually used to describe Lithuanian character. In Lithuanian citizens' understanding, Estonians stand out from other nations by their Nordic character features and relation with nationality, which received controversial assessments by the respondents. During the Soviet times, compulsory Russian language learning, abuse of power by Russian civil servants and party workers shaped a stereotype of aggressive Russian. The most important positive feature of Russians - open-heartedness - must be highlighted. Having reviewed the systematised stereotype of Jewish character, positive attitude of Lithuanians towards Jews was observed. Historically-shaped stereotype of Jews as the national fostering ethnic homogeneity has survived till nowadays. Image of Jewish intellectuals has special attractiveness. Citizens consider Belarusians as people of good, quiet temper, but rather passive and losing their national identity. Polish stereotype consists mainly of negative character features. Unstable, hostile mutual relations in the past have affected the negative attitude.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36060
Updated:
2018-11-13 16:49:28
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: