Church court records as evidence for the Christianisation of Lithuanian society in the late-15th and early-16th century

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Church court records as evidence for the Christianisation of Lithuanian society in the late-15th and early-16th century
Alternative Title:
Bažnytinių teismų įrašai kaip XV a. pabaigos – XVI a. pradžios Lietuvos visuomenės krikščionėjimo proceso paliudijimai
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2014, t. 29, p. 33-52. Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai)
Keywords:
LT
Bažnytiniai teismai; Gnieznas; Katalikų Bažnyčia; Konsistorijos teismas; Krikščionybės istorija; Lenkija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija; Luckas; Plockas.
EN
Catholic Church; Christianity history; Church court; Consistory court; Gniezno; Grand Duchy of Lithuania history; Lutsk; Plock; Poland; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Lietuvos socialinio ir religinio gyvenimo reiškiniai ilgajame penkioliktajame amžiuje, paliudyti Konsistorijos teismo įrašų Plocko, Gniezno, Lucko ir Krokuvos vyskupijose. Bažnytinio teismo įrašų dinamika dera su kitais katalikiškojo gyvenimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje aspektais. Bažnyčių ir altorių statyba, kolektyvinis kunigų išlaikymas, altaristų pasirinkimas aukoti konkrečias mišias („Salve sancta Parens“, Penkios Kristaus žaizdos, Septyni Dievo Motinos džiaugsmai), piligriminės kelionės, dalyvavimas procesijose, Švenčiausiojo Sakramento garbinimas, prašymų (suplikų) siuntimas į Romą dėl leidimo turėti nešiojamą altorėlį ar pasirinkti nuodėmklausį paskutiniaisiais XV a. dešimtmečiais tampa nusistovėjusia praktika. Plocko, Gniezno, Vilniaus ir Lucko vyskupijų Konsistorijos teismų nagrinėjamos bylos apima plačius socialinius sluoksnius ir sprendžia daugelį klausimų (ne vien santuokų problemas ar kunigų ginčus dėl beneficijų nuomos). Tačiau nerandame jokių duomenų, liudijančių pagonybės puoselėjimą, užgaulų pagonybės termino vartojimą ar pranešimus apie „pagoniškuosius“ ritualus (arba net liaudies papročius, vėliau „suteptus“ ideologinio teptuko). Lietuviškosios vyskupijos aiškiai integruotos į Lenkijos metropolijas (Gniezno ir kiek mažesniu mastu Lvovo). [Iš leidinio]

ENThis article surveys evidence of Lithuanian social and religious life during the long fifteenth century as revealed by consistory court records from the sees of Płock, Gniezno, Lutsk and Cracow. The dynamics of church court evidence coincide with those of other aspects of Catholic life in the Grand Duchy. Building churches, chantry chapels, funding mansionary priests, selecting particular Masses to be celebrated by your chantry priest ("Salve sancta Parens", the Five Wounds of Christ, the Seven Joys of Our Lady), going on pilgrimage, taking part in a procession, venerating the Blessed Sacrament, sending supplications to Rome to obtain permission to own a portable altar or choose a confessor all become much more common in the later decades of the fifteenth century. Cases before the consistory courts in Płock, Gniezno, Vilnius and Lutsk involve a wide social group and deal with a broad range of issues (not just matrimonial disputes or the hiring out of benefices between priests). What we do not find is any obsession with paganism, no use of pagan as an insult, no account of ‘pagan’ practices (or even folk customs, which later become tarred with an ideological brush). Lithuanian dioceses are clearly integrated into the Polish metropolitan sees (Gniezno and also to a lesser degree, Lwów). [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55224
Updated:
2019-01-17 08:14:39
Metrics:
Views: 92    Downloads: 7
Export: