Žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinio palaikymo svarba streso įveikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinio palaikymo svarba streso įveikai
Alternative Title:
Importance of social support for people's stress relief after spinal injury
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2013, Priedas Nr. 1, p. 98-107
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti, kaip socialinis palaikymas padeda įveikti stresą žmonėms, patyrusiems stuburo traumą. Atliktas kokybinis tyrimas, naudota kontent (turinio analizė), duomenys rinkti giluminio interviu būdu, taikyta tikslinė atranka. Sudarant kokybinio tyrimo imtį atrinkti 25 respondentai iš įvairių Lietuvos vietovių. Visi respondentai yra patyrę stuburo traumą, dauguma jų – eismo įvykiuose. Išskirtos kategorijos, kurios skaidytos į pakategores, o joms priskirti iliustruojantys teiginiai. Tyrimo turinys analizėje, siekiant išryškinti pagrindinius tyrimo rezultatus, adaptuotas pagal Lazarus ir Folkman (1984 cit. pagal Hartley ir kt., 2005; p. 169) bei Snell ir Brown (2006, p. 40-41) streso įveikos schemą. Gauti tyrimo rezultatai analizuojami remiantis trimis pagrindiniais pjūviais (kategorijomis), kurie atskleidė asmens, patyrusio stuburo traumą, streso įveiką: fizinės pasekmės patyrus stuburo traumą, socialinės pasekmės patyrus stuburo traumą ir psichologinės pasekmės patyrus stuburo traumą. Tyrimas atskleidė, jog streso įveika po stuburo traumos prasideda nuo artimųjų socialinio palaikymo. Žmonėms, patyrusiems stuburo traumą, daro įtaką ne pati negalia, bet žmogaus santykis su jį supančiais asmenimis.Tyrimas atskleidė, jog pats svarbiausias yra mamos, tėvo, žmonos ar vyro palaikymas kritiniu atveju – tapus neįgaliu. Vėliau atsiranda poreikis bendrauti su panašaus likimo žmonėmis. Streso įveikai itin svarbus šių žmonių tarpusavio bendravimas, dalijimasis sėkmės istorijomis, informacijos sklaida. Dėl tokio psichologinio palaikymo formuojasi teigiamos psichologinės patirtys, kurios lemia sėkmingas socialines ir fizines pasekmes visuomenėje. Tyrimo duomenys atskleidė, jog po psichologinio palaikymo itin svarbus socialinio palaikymo organizuojant veiklą aspektas. Darbinė sfera, savęs realizavimas atliekant kasdienius darbus, savo veiklos įprasminimas žmogui padeda jaustis reikalingam ir svarbiam. Visi respondentai teigė, jog fizinės pagalbos priemonės, kaip automobilio vairavimas ar naudojimasis kompiuteriu, išplėtė jų prisitaikymo visuomenėje galimybes bei padėjo atkurti savivertę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis palaikymas; Stresas; Stuburo trauma; Įveika; Buffering; Social support; Spinal injury; Stress.

ENThe objective – to investigate how social support is helpful in stress relief for people after spinal injury. Qualitative research is presented in the article, the data was gathered applying depth interview with objective selection. 25 respondents from various regions of Lithuania participated in the research. All the research participants have spinal injuries, the majority of them after the car accidents. The categories and subcategories were shared with illustrating examples. The research content for bringing to the light main research results was adaped due to Lazarus ir Folkman (1984 cit. pgl. Hartley et al., 2005; p. 169) and Snell, Brown (2006, p. 40-41) stress buffering scheme. The research results were analysed via three main categories revealing stress relief for person after spinal injury: physical consequences after spinal injury, social consequences after spinal injury, and psychological after spinal injury. The research revealed that stress relieving starts from social support gained from the closest family members. The most influential for people after spinal injury is not the disability itself, but the relationship created with people arround. The research revealed that the most essential support is gained from mother, father and wife or husband in critical situation – when becoming disabled. Later there is a need to communicate with people having the same fate.Communication, sharing successful stories and information is very much important for the stressrelief. On the effect of such psychological support the positive psychological consequences are being shaped that have impact on the positive social and physical consequences in the society. The research results brought to the light that it is important that psychological support would be followed by social support via activity organisation. The person feels important and needed when finds self realization in working sphere or everyday housekeeping. All the respondents mentioned that employment of physical devices such as driving a car or using computer expanded their adaptation in the society possibilities and helped to recreate their self-esteem. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53521
Updated:
2021-02-24 10:44:34
Metrics:
Views: 57    Downloads: 6
Export: