The Representations of social support from external resources by families raising children with severe disability in connection with dolphin assisted therapy : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Representations of social support from external resources by families raising children with severe disability in connection with dolphin assisted therapy: disertacija
Awarding Body:
Publication Data:
Rovaniemi : Lapland University Press, 2011.
Pages:
292 p
Series:
Acta Universitatis Lapponiensis; 198
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - University of Lapland, 2011. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Socialinė rūpyba; Šeima; Delfinų terapija; Social support; Family; Severe disability; Dolphin assisted therapy.
Keywords:
LT
Delfinų terapija; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Šeima / Family.
EN
Dolphin assisted therapy; Social support.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama socialinės paramos šeimoms, auginančioms sunkią negalią turinčius vaikus, sistema. Šeimos padėtis yra neapibrėžta dėl problemų, susijusių su socialinės paramos iš išorinių išteklių poreikiu. Socialinės paramos sąvoką suformulavo James S. House (1981) ir Charles H. Tardy (1985); jie išskaidė sąvoką į keturias dalis: emocinė pagalba, techninės pagalbos priemonės, informacijos teikimas ir vertinimas. Socialinės paramos sąvoka yra vartojama kaip unifikuojanti apibrėžiant paramą iš išorinių išteklių. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (2005) nustatyta, kad pagrindiniais išoriniais ištekliais laikomos medicininė, socialinė ir švietimo sistemos. Delfinų terapija pasirinkta kaip sistema, leidžianti analizuoti socialinę paramą įteisintos socialinės paramos pagrindu. Tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas tokiems socialinės paramos atvejams, kai socialinė parama veikia kaip stresą švelninanti priemonė sunkiu šeimos gyvenimo laikotarpiu. Todėl išoriniai ištekliai vertinami kaip veiksniai, mažinantys streso priežasčių neigiamą poveikį. M. Hamit Fişek ir kt. ((1991) teigia, kad socialinės paramos vertinimas remiasi įgytos kompetencijos asmeniniu suvokimu.Šis požiūris leidžia suprasti šeimų subjektyvų suvokimą, analizuojant jų viltis, kad sudėtingu gyvenimo laikotarpiu bus suteikta socialinė parama ir kaip išoriniai ištekliai tai suvaldys. Analizuoti socialinės paramos, skirtos dešimčiai šeimų, auginančių sunkų cerebrinį paralyžių turinčius vaikus, atvejai. Tyrimo metu pirmiausia buvo renkami duomenys apie istorinį požiūrį į šeimas. Apklaustos socialinės paramos šeimos, registravusios savo vaikus į delfinų terapiją, siekiant atskleisti jų įsivaizduojamą ateitį. Socialinis darbas yra suvokiamas kaip tarpininkas su išoriniais ištekliais. Taikyta skandinaviška veiklos teorija leido rekonstruoti Engerström schemą, siekiant nustatyti socialinio darbuotojo kaip šeimos atstovo padėtį Lietuvoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis thesis is focused on the analysis of the representations of social support by families raising children with severe disabilities. The family situation is perceived as uncertain with problems occurring when dealing with them requiring social support from external resources. The understanding of social support is conceptualized by House (1981, cited in Peterson et al., 2009) and Tardy (1985, cited in Malecki and Demaray 2002, 1) who divide its content into emotional concern, instrumental aid, information, and appraisal. The concept of social support is used as unified in the defining of support from external resources. The main external resources are held to be the medical, social and educational systems, as defined in the Law of Social Integration of Disabled People (2005) of the Republic of Lithuania. Dolphin Assisted Therapy was engaged as a system taking a window place for analysing social support on a legitimized social support basis. The thesis focuses on investigations into representations by families of social support during stressful periods of their lives, when social support acts as a stress-buffer. Therefore, external resources are seen as reducing the negative effects of the causes of stress. Fisek et al. (1991, cited in Bonito, 2007) puts forward the idea that the evaluation of social support is based on the personal perception of conceived competence.This approach gives the meaning of representations as subjective perceptions by families in the analysis of their belief that social support will be available during stressful periods of their lives and when stress did occur how it was handled by external resources. Representations of social support by ten families raising children with severe cerebral palsy were analysed. Research was focused in particular on gathering data on the historical approach to families. Interviews encompassed representations by families of social support from registering their child for Dolphin Assisted Therapy to the coming of their perceived projection of the future. Social work is perceived as mediating in external resources. Applied Scandinavian activity theory allowed the reconstructing of Engerström’s (2007) schema for revealing the position of the social worker in a Lithuanian context due to the representations by families.

ISBN:
9789524844024
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50710
Updated:
2022-01-25 18:41:59
Metrics:
Views: 29
Export: