Vilniaus apskrities mokytojų požiūris į ugdymosi aplinkos veiksnius ir sveikatinimo veiklą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus apskrities mokytojų požiūris į ugdymosi aplinkos veiksnius ir sveikatinimo veiklą
Alternative Title:
Attitude of Vilnius county teachers towards environmental factors and health promotion activity
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2013, Nr. 2 (61), p. 96-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos veiksniai; Bendrojo ugdymo mokykla; Mokytojai; Mokytojų požiūris; Saugi aplinka; Sveikatinimo veikla; Attitude; Environment factors; General education school; Health education; Health promotion activity; Healthy environment; Teacher's attitude; Teachers.
Keywords:
LT
Aplinkos veiksniai; Mokykla / School; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Saugi aplinka; Sveikatos priežiūra / Health care.
EN
Attitude; Environment factors; General education school.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų požiūrį į ugdymosi aplinkos veiksnius ir sveikatinimo veiklą. Metodai. Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų požiūrio tyrimas atliktas 2011 m. gruodžio-2012 m. vasario mėnesiais. Taikant tikimybinę atsitiktinę respondentų atranką apklausti 559 Vilniaus apskrities įvairių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Klausimyną sudarė klausimai, atspindintys mokytojų požiūrį į fizinę ir psichosocialinę mokyklos aplinką, sveikatos ugdymo būklę, kliūtis saugiai ir sveikai aplinkai kurti, paties mokytojo dalyvavimą sveikatos ugdymo veikloje. Tyrimas parodė, kad mokytojai fizinę, o ypač psichosocialinę ugdymosi aplinką laiko svarbia mokinių sveikatai ir saugumui užtikrinti. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mokykla kurdama ugdymosi aplinką, – materialinių išteklių stoka, nepakankamas mokyklos bendruomenės pasirengimas vykdyti smurto ir priklausomybių prevencinę veiklą, gerų tarpusavio santykių ir kvalifikuotų mokytojų trūkumas. Ugdymosi aplinką blogina dažnas mokinių rūkymas, pamokų praleidimas, emocinis smurtas, nesaugumas, menkas užimtumas po pamokų. Mokytojai atkreipia dėmesį į nepakankamą šeimos rūpinimąsi vaikais, sveikos gyvensenos įgūdžių trūkumą ir prastą šeimų materialinę padėtį.Mokyklos sveikatos ugdymo veikloje dalyvauja ne visi mokytojai. Daugiausiai dėmesio mokyklose skiriama narkomanijos, patyčių ir prievartos prevencijai, bet galima manyti, kad šis darbas nepakankamai efektyvus, nes apie 2/3 mokytojų teigia, jog mokyklos bendruomenėms aktualu tinkamai pasirengti šiam darbui, kurti ir puoselėti gerus tarpusavio santykius. Mokytojai pabrėžė, kad kuriant sveiką ir saugią aplinką svarbiausia specialistų (psichologo, socialinio pedagogo, sveikatos priežiūros) parama, komandinis mokyklos bendruomenės darbas, įtraukiant ir tėvus, sveikatos ugdymo kurso integravimas ar atskiros sveikatos ugdymo pamokos, sveikatinimo projektų ir programų rengimas bei vykdymas. [Iš leidinio]

ENThe aim – to evaluate attitude of Vilnius county teachers towards environmental factors and health promotion activity. Methods. Research on attitude of teachers towards factors affecting learners‘ health and safety was carried out in December – February, 2011-2012. 559 teachers working at secondary schools of Vilnius district were interviewed applying probabilistic random selection. The questionnaire consisted of questions that reflected teachers‘ attitude towards physical, psychosocial school environment, health education status, barriers that hinder the development of safe and healthy environment, and the teacher‘s participation in health promotion activities. The study showed that teachers consider both physical and psychosocial environment important to secure students’ health and safety. The main problems faced by schools creating learning environment is the lack of material resources, the lack of preparedness of the school community towards violence and addiction prevention, and the lack of good relationships and qualified teachers. Learning environment is usually worsened because of cases of smoking, absenteeism, emotional violence, insecurity, lack of activities after lessons. Teachers draw attention to the lack of care of children in families, shortage of healthy lifestyle skills, poor family financial circumstances.Not all teachers take part in health education activities at school. Most schools focus on drug abuse, bullying and violence prevention, but we can suppose that this work is not efficient enough because two thirds of teachers declare that it is still important for school community to prepare properly for health education activities at school, to create and foster good relations. Teachers consider such things as most significant while building a healthy and safe environment: support of professionals working at school (psychologist, social and health care professional), team work in the school community involving parents, integration of health education course or health education classes, development of health projects and programmes. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53416
Updated:
2021-02-24 11:11:45
Metrics:
Views: 14
Export: