Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2010.
Pages:
221 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2010 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) – Šiaulių universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Child's and teenager's private interior as the environment for socialisation and self-development Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010 38 p. schem
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe analizuotas vaiko ir paauglio (10-18m.) privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka. Vaiko ir paauglio privatus interjeras apžvelgtas tiriant vaiko ir aplinkos ekosisteminius dėsningumus, vaiko vystymosi ekologijos ypatumus, vaiko ir aplinkos sąryšius, vaiko privataus interjero bruožus ir jo paveikumo atributus. Vaiko ir paauglio interjeras kaip tarpdisciplininio tyrimo objektas yra konceptualizuotas ugdymo mokslų kontekste (Lietuvos kultūros sąlygomis). Taikant tikslingai pasirinktus kiekybinius ir kokybinius (kokybinis tyrimas grindžiamas vizualinės etnografijos metodu) tyrimo metodus ištirta vaiko ir paauglio privataus interjero struktūrų būklė Lietuvoje. Remiantis atliktų kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatais atskleisti vaiko ir paauglio privataus interjero kaip žmonijos dvasinės ir materialinės kultūros atspindžio pagrindiniai bruožai bei psichosocialiniai konstruktai; įvertinti vaiko ir paauglio privataus interjero kaip socializacijai ir ugdymui(si) tinkamo instrumento fiziniai (sukurtosios daiktinės aplinkos), psichologiniai, sociokultūriniai, edukaciniai požymiai ir kontekstai; apžvelgta kaip vaiko ir paauglio privatus interjeras atitinka humanistinę, pedocentristinę, postmodernaus ugdymo paradigmas, ekosisteminę sampratą, kaip tenkina bendruosius bei individualiuosius besivystančios asmenybės poreikius.

ENThe Doctoral Thesis deals with child’s and teenager’s (10–18 years) private interior as the environment for socialisation and self-development. Child’s and teenager’s private interior is reviewed while investigating eco-systemic regularities of a child and the environment, peculiarities of child’s developmental ecology, interrelations between a child and the environment, features of child’s private interior and attributes of its impact. The child’s and teenager’s interior as the object of interdisciplinary research is conceptualised in the context of educational sciences (under the conditions of Lithuanian culture). By applying purposively chosen quantitative and qualitative (the qualitative research is based on the method of visual ethnography) research methods, the condition of child’s and teenager’s private interior in Lithuania has been investigated. On the ground of carried out quantitative and qualitative research results, major features of child’s and teenager’s private interior as the reflection of spiritual and material culture of the humankind as well as psycho-social constructs were revealed; physical (the built environment), psychological, socio-cultural, educational features and contexts of child’s and teenager’s private interior as a favourable instrument for socialisation and (self-)development were assessed; it is reviewed how child’s and teenager’s private interior corresponds to the humanistic, paedo-centrist, post-modern educational paradigms, the eco-systemic conception, how it meets the general and individual needs of a developing personality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25831
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 12
Export: