The Research on needs for developing in organizations in Klaipeda county

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research on needs for developing in organizations in Klaipeda county
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio teorinėje dalyje pateikiamos kelios technikos organizaciniam tobulėjimui, kelios organizacinio mokymosi klasifikacijos ir samprata, kas tai yra- organizacinis tobulėjimas. Akcentuojama, kad tobulėjimas galimas per organizacinę kultūrą. Palyginus įvairių autorių tyrimus ir nuomones apie organizacinio tobulėjimo galimybes ir būtinybę, buvo suformuluota hipotezė, kuri buvo keliama išankstine nuomone (remiantis atliktais tyrimais Lietuvoje, nors ir ne tiesiogiai tais pačiais klausimais). Atliktas tyrimas, kurio tikslas- ištirti požiūrį ir poreikį mokymuisi ir tobulėjimui Klaipėdos apskrities organizacijose. Tyrime dalyvavo 781 darbuotojas, iš 51 organizacijos. Siekiant patikimų statistinių duomenų, panaudota faktorinė analizė, kur atsižvelgdami į tarpusavio koreliacijas, stebimus kintamuosius suskirstome į grupes. Pagal gautus rezultatus, galima konstatuoti, kad 2 veiksnys apima pastovius pokyčius organizacijoje, visuomenės poreikių paisymą ir ekologinių reikalavimų laikymąsi- tai galima įvardinti, kaip orientaciją į išorinę aplinką, paisant visuomenės lūkesčių. Nustatyta, kad suformuluota hipotezė pasitvirtino: gamybos bei paslaugų organizacijų darbuotojai supranta organizacinį tobulėjimą, kaip naujų technologijų įdiegimą ir veiklą, orientuotą į klientų poreikius, t.y. išorinę aplinką. Tačiau akivaizdu, kad trūksta platesnio požiūrio į organizacijos tobulėjimo sampratą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vystymasis; Organizacija; Vadyba; Tarptautinė; Kultūra; Development; Organization; Managament; International; Culture.

ENThe theoretical part of the article presents several techniques for organisational development, several classifications of organisational learning and the concept of what organisational development is. Emphasis is placed on the assumption that development is possible through organisational culture. Comparison of studies and opinions of various authors about organisational development opportunities and needs led to a hypothesis previously brought up (based on studies performed in Lithuania although not exactly on the same issues). A study was carried out aiming at analysing the attitude and the need for learning and development at organisations in Klaipėda County. The study covered 781 employees of 51 organisations. To obtain reliable statistical data, factor analysis was used to take account of mutual correlations and group the variables in question. The results obtained lead to conclusions that the second factor covers permanent changes in the organisation, consideration for public needs and observance of environmental requirements, which may be referred to as orientation towards external conditions at the same time considering public expectations. The hypothesis formulated proved to be true: employees of production and service organisations understand organisational development as implementation of new technologies and activities oriented towards customer needs, i.e. external environment. However, it is obvious that there is a lack of a broader view of the concept of organisational development.

ISBN:
9955180889
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5322
Updated:
2020-12-15 10:54:35
Metrics:
Views: 21
Export: