Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių būklė ir plėtros tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių būklė ir plėtros tendencijos
Alternative Title:
Condition and development trends of small and medium business in Lithuania
In the Book:
Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje. Vilnius: Ekonominių tyrimų centras, 2007. P. 267-286
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos (ES) rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Lietuvai tapus ES nare, nauji iššūkiai laukė ir Lietuvos MVĮ. Šio darbo tikslas – įvertinti esamą MVĮ situaciją Lietuvoje ir numatyti šių įmonių vystymosi galimybes ateityje. Tuo tikslu atliekama MVĮ veiklos analizė istoriniu požiūriu, įvertinant MVĮ skaičiaus, jose dirbančiųjų, sukuriamos vertės, importo ir eksporto apimčių dinamiką. Tokia duomenų analizė leidžia įvertinti staigių pasikeitimų galimybę. Tačiau norint gerai suprasti šioje įmonių grupėje, ypač smulkiose įmonėse, vykstančius procesus nepakanka vien analizuoti įmonių ataskaitų duomenis. Būtina išsamesnė analizė, įvertinanti verslininkų nuomonę apie verslo vystymo galimybes, finansavimo šaltinius, verslo vystymo kliūtis ir svarbiausias problemas. Tokią išsamesnę analizę galima atlikti pasitelkus įmonių vadovų apklausas. Šiame darbe pateikiami VMĮ apklausų, atliktų 1997–2006 m., rezultatai. Jose ne tik įvertinamos esamos verslo plėtros problemos, bet ir pažvelgiama į jų kitimą per gana ilgą laiką. Siekiant numatyti MVĮ perspektyvas, pasitelkiamas matematinis modeliavimas, kuris remiantis praeities duomenimis ir įvairių kintamųjų tarpusavio ryšiais, leidžia numatyti verslo plėtros prognozes.Reikšminiai žodžiai: Dinamika; Ekonometrinis modelis; Istorinė analizė; Konkurencingumas; Mažos ir vidutinės įmonės; Plėtros perspektyvos; Smulkios ir vidutinės įmonės; Smulkusis ir vidutinis verslas; Verslo plėtra; Business development; Competitiveness; Development trends; Dynamics; Econometric model; Historical analysis; Lithuania; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME).

ENCompetitiveness and growth of market economy of the European Union (EU) are largely determined by the development of small and medium-sized enterprises (SMEs). This sector of economy is most likely to feel changes in market demand and supply, adapt to them, and create new workspaces in those activities, the products and services of which have the biggest demand in the particular period of time. Following Lithuania's accession to the EU, new challenges also affected Lithuanian SMEs. The aim of this paper is to assess the present situation of SMEs in Lithuania and to foresee the possibilities of development of these enterprises in the future. For that purpose, this paper includes analysis of SMEs activity (from a historical point of view) assessing the dynamics of SMEs number and amount of employees, created value, import and export. Such analysis of the data provides the opportunity to assess the potential of rapid changes. However, in order to have a better understanding in processes occurring in this group of enterprises (especially the small ones), it is not enough to simply analyse data of enterprise reports. A more detailed analysis is necessary assessing businessmen opinion on possibilities of business development, finance sources, obstacles of business development, and the most important issues. Such more detailed analysis may be carried out using surveys intended for enterprise managers. This paper involves results of SMEs surveys carried out during the period of 1997 and 2006. These surveys include not only the assessment of issues on present business development, but also the analysis of their changes during the quite long period of time. In order to foresee the SMEs perspectives, a method of mathematical modelling is used, which basing on the data from the past and interconnection between different variables provides the opportunity to foresee prognoses of business development.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52246
Updated:
2020-12-16 21:18:15
Metrics:
Views: 35
Export: