Situation and perspectives of internationalization of small and medium scale business in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Situation and perspectives of internationalization of small and medium scale business in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos situacija ir perspektyvos
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 2 (12), p. 151-160
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas tyrimas apie smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) internacionalizacijos situaciją ir perspektyvas Lietuvoje. Pagrindiniai SVV įmonių priskyrimo kriterijai yra jų metinės pajamos arba turto balansinė vertė. Atsižvelgiant į Europos komisijos rekomendacijas, SVV subjektai skirstomi į mikroįmones, mažas ir vidutines įmones. Internacionalizacija versle suprantama kaip veiklos išplėtimas už šalies ribų. Išskiriamos dvi pagrindines internacionalizacijos strategijos: šalyje pagamintų prekių (paslaugų) eksportas ir gamyba užsienio šalyje. SVV internacionalizacijos tyrimas pagrįstas užsienio prekybos apimčių dinamine analize, įvertinant SVV užsienio prekybos apyvartos pokyčius, kurie leidžia nustatyti internacionalizacijos lygio kitimą. Atlikus analizę nustatyta eksporto-importo apimčių pasikeitimo įtaka šiems pokyčiams bei SVV užsienio prekybos balansui. Iki šiol Lietuvos SVV internacionalizacijos laipsnis buvo nustatinėjamas atliekant įmonių apklausas, įvertinant įmonių eksporto j užsienio į šalis dažnumą, šalių į kurias įmonė eksportuoja skaičių, eksporto motyvus, tačiau nebuvo analizuojama eksporto apimčių dinamika, kuri taip pat leidžia atitinkamai įvertinti SVV internacionalizacijos situacijas. Straipsnyje pateikiama SVV užsienio prekybos dinamine analizė pagal prekybos partnerius bei ekonominės veiklos rūšis, kurios pagrindu įvertinta prekybos su ES, NVS ir ELPA šalimis įtaka bei atskirų šakų (pramonė, prekyba ir kt.) įmonių tarptautinės veiklos įtaka SVV internacionalizacijos laipsniui.Taip pat įvertinta eksporto ir importo pokyčių įtaką grynajam šalies eksportui. Atlikus SVV užsienio prekybos analizę pagal ekonominės veikios rūšis, nustatyta, kad Lietuvoje SVV internacionalizaciją lemia eksporto ir importo operacijų intensyvumas, o internacionalizacijos lygis tiesiogiai susijęs su prekybos bei pramonės šakų įmonių tarptautine komercine veikla. Panaudojus trendo ir ekstrapoliacijos prognozavimo metodus atskleistos verslo SVV internacionalizavimo tendencijos 2007-2009 m., kurios parodė, kad Lietuvos SVV internacionalizavimo lygis ir toliau didės: užsienio prekybos apyvarta per tris metus išaugs 45,50 proc. (23,12 mlrd. litu). eksportas augs didesniais tempais nei importas, todėl SVV užsienio prekybos balanso deficito augimas sulėtės. [Iš leidinio]

ENThe paper provides the analysis of the situation and perspectives of internationalization of small- and medium-scale business (SMB) in Lithuania. The study is based on the dynamical analysis of the scopes of the foreign trade of SMB taking into account the changes in foreign trade circulation, which allow the evaluation of variations of internationalization level. The influence of the varied scopes of export-import on the above mentioned changes and the foreign trade balance of SMIB was also determined. The paper also provides the dynamical analysis of the foreign trade of SMB in accordance with trade partners and economical activities, underlying the evaluation of the influence of trading with EU, CIS and EFTA countries and the influence of international business undertaken by enterprises in different branches (industry, trade, etc.) on the degree of internationalization of SMB. The paper presents internationalization perspectives of SMB for 2007-2009 deduced by methods of prognostication. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17329
Updated:
2018-12-17 12:16:31
Metrics:
Views: 41    Downloads: 2
Export: