Studijų programų atnaujinimo Lietuvoje apžvalga : studentų konsultavimas ir jų savarankiškas darbas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų programų atnaujinimo Lietuvoje apžvalga: studentų konsultavimas ir jų savarankiškas darbas
Alternative Title:
Study programmes in Lithuania update review: student counselling and students independent work
Keywords:
LT
Ekspertinio vertinimo ataskaita; Ekspertinio vertinimo ataskaita (tarpinė, galutinė); Studentų konsultavimas; Studentų savarankiškas darbas; Studijų programa; Studijų programų atnaujinimas.
EN
Assessment report; Student counselling; Students' independent work; Study programme; Study programme update.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas pirmos ir antros pakopos studijų programų atnaujinimas (pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ – toliau Programa), aptariant studentų konsultavimo ir jų savarankiško darbo planavimą. Analizuojami 24 atnaujintų studijų programų aprašai, programas vertinusių ekspertų tarpiniai vertinimai (vertinimai) bei iliustruojama pokalbių su studijų programos rengėjais rezultatais. Taikyta literatūros šaltinių ir teisės aktų analizė, studijų programų rengimo ir atnaujinimo tematika, atnaujintų studijų programų analizė, pokalbis su studijų programas atnaujinančiais asmenimis (šešių studijų programų atnaujinimas), ekspertų vertinimo metodas. Straipsnyje keliama problema – nepakankamai ištirta pagal Programą atnaujinamų studijų programų patirtis studentų konsultavimo ir jų savarankiško darbo projektavimo aspektu. Tikslas – remiantis pagal Programą atnaujinamų ir įvertintų studijų programų patirtimi aptarti studentų konsultavimo ir jų savarankiško darbo projektavimo aspektus atnaujinamose studijų programose. [Iš leidinio]

ENPaper presents the first-and second-cycle study programs update (by 2007-2013 Priority 2 of "Lifelong Learning" – the program), discussing student counselling and students independent work planning. Updated analysis of 24 studies program descriptions, applications experts who evaluated these programmes and illustrates the conversations with study programme groups. The applied literature and analysis of legislation, curriculum development and updating of topics, updated curriculum analysis, interviews with study programs renewing subjects (six graduate programs update), expert evaluation method. The article raises the problem is insufficiently explored updated curriculum experiences of student counselling and student's independent work aspect of the design. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50894
Updated:
2018-06-10 11:20:52
Metrics:
Views: 11
Export: