The Features of the history of sociology in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Features of the history of sociology in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti sociologijos mokslo raidą Lietuvoje, atskleidžiant esminius tyrimų poslinkius. Tyrimas pagrįstas sociologijos istorijos šaltinių analize. Lietuvos sociologijos istorijoje galima išskirti tris tyrimų etapus: prieškario, sovietinį ir posovietinį laikotarpius. Kiekvienam laikotarpiui būdinga savita sociologų profesinė veikla, iššūkiai ir pasiekimai; skirtingos sociologinių tyrimų temos ir kryptys. Darbe išskiriami ir nagrinėjami trys sociologinės minties raidos etapai: 1960–1970 m. būdingi profesinės veiklos tyrimai; nuo 1970 m. pagrindinis dėmesys skiriamas socialiniam planavimui; nuo 1989 m. vyrauja viešosios nuomonės apklausos. Sociologijos istorijos apžvalga leidžia įvertinti sociologijos kaip mokslo disciplinos ir profesijos raidą, atskleisti tai, kas konkrečiu laikotarpiu buvo aktualu Lietuvoje, kokią įtaka darė užsienio autorių kūriniai, kokios vyravo tyrimų sritys ir metodai. Lietuvoje sociologija ir šiandien yra gana jaunas ir besiformuojantis mokslas. Vertybių pliuralizmo ir globalizacijos laikais socialinių mokslų vaidmuo darosi vis reikšmingesnis. Sociologai kaip socialinių procesų analitikai gali padėti visuomenei reaguoti į pokyčius ir suprasti šalyje bei pasaulyje vykstančius procesus. Sociologijos ateitis priklauso nuo aukštojo mokslo kokybės ir jaunųjų mokslininkų indėlio. Sociologai turėtų daugiau bendrauti su visuomene ir pabrėžti disciplinos reikšmę bei galimybes analizuoti aktualias problemas.Reikšminiai žodžiai: Ideologija; Lietuvos sociologija; Sociologija, Lietuvos sociologijos istorija, sociologijos legitimumas; Sociologijos istorija; Visuomenės permainos; History of sociology, Lithuanian sociology, ideology, social change; Sociology, history of Lithuanian sociology, legitimacy of sociology.

ENThe aim of the article is to review the development of sociology in Lithuania, while revealing the main changes in research. The research is based on the analysis of the historical data of sociology. The history of Lithuanian sociology can be divided into three research stages: pre-war, Soviet and post-Soviet periods. Each period has distinctive professional activities, challenges and achievements of sociologists: different themes and directions of sociological research. The paper distinguishes and analyses three sociological thought development stages: inherent professional work research 1960-1970; since 1970 the main focus is placed on the social planning; since 1989 the prevailing public opinion polls. The review of the history of sociology allows to evaluate sociology as a science discipline and development as a profession, to reveal what was relevant in Lithuania in the specific periods, what was the influence of the works of foreign authors, what research areas and methods were prevalent. Even today in Lithuania sociology is a relatively young science that is still emerging. In the times of values pluralism and globalization, the role of social sciences is becoming more important. Sociologist as the analysts of social processes can help society to react to changes and to understand the processes happening around the world and in their country. The future of sociology depends on the quality of higher education and the contribution of the young scientists. Sociology should interact more with society and highlight the meaning of discipline and the opportunity to analyse relevant problems.

ISSN:
2345-0126
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49592
Updated:
2022-08-30 16:57:25
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: