Jaunimo požiūris į Kražių seniūnijos raidą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo požiūris į Kražių seniūnijos raidą
Alternative Title:
Development of Kraziai township: youth approach
In the Journal:
Keywords:
LT
Italija (Italy); Kelmė; Kražiai; Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTDinamiškai besikeičiantis pasaulis verčia kiekvieną organizaciją permąstyti savo veiklą, nustatyti veikimo principus, užsibrėžti naujus tikslus ir nagrinėti naujas problemas. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių, būtina suformuoti ilgalaikę veiklos strategiją. Nuo Lietuvos atkūrimo iki šių dienų gvildenamos ir neurbanizuotų, t.y. kaimiškųjų vietovių ekonominės ir sociokultūrinės raidos tendencijos bei perspektyvos. Remiantis europiniu kaimo plėtros modeliu šios vietovės išsivysčiusiose valstybėse jau daugiau kaip dešimtmetį nebelaikomos vien tik žemės ūkio produkcijos tiekėjais. Europos Komisijos užsakymu Italijos mokslininkų parengtoje studijoje „Europos kaimiškųjų vietovių tipologija“ akcentuojama, kad “kaimas jau nebėra žemės ūkio sinonimas. Tai sritis, pasižyminti ūkinės veiklos įvairove, įskaitant šiuolaikinę pramonę ir paslaugų sistemą. <...> Šį procesą palengvina infrastruktūros tobulinimas, naujų transporto linijų tiesimas ir geresnės galimybės pasiekti šias vietoves bei naujos komunikacijos formos.” (Flavio Boscacci et. al, 1999, p. 4) Šiuo metu vis labiau populiarėja alternatyvi neagrarinė veikla: turizmas, amatininkystė, prekyba, buitinės ir socialinės paslaugos. K. Jaskelevičius (2004) straipsnyje „Ekonominės veiklos įvairinimas kaime“ teigia, kad šias permainas lemia restruktūrizacijos procesai, vykstantys agrariniame sektoriuje bei pokyčiai ES bendrojoje žemės ūkio politikoje. J. Bivainis, Ž. Tunčikienė (2009, p. 10) pažymi, kas „seniūnija – viešojo sektoriaus institucija, kuri taip pat privalo sistemingai planuoti savo veiklą. Viešojo sektoriaus institucijos strateginis planavimas – tai institucijos veiklos ilgalaikės plėtros problemų nustatymas, tokių problemų sprendimo būdų bei priemonių nustatymas.“.Į gyvenamosios vietovės ūkinės veiklos efektyvinimą būtina įtraukti jaunus žmones, kurie turi daug naujų idėjų ir kiek kitaip žvelgia į jos perspektyvas. Norint rasti optimalius sprendimus, kurie sąlygotų pozityvias permainas, būtina numatyti, kaip galima visapusiškai panaudoti turimus išteklius ir pritraukti naujas investicijas, skatinti žmones keisti ūkinės veiklos turinį ir gyvenimo būdą, formuoti šiuolaikišką vertybių sistemą. Pagrindiniai žodžiai: seniūnija, strateginis planavimas, alternatyvi veikla, jaunimo požiūris. Tyrimo tikslas: išanalizuoti besimokančio jaunimo požiūrį į turtingą istoriją turinčio gimtojo krašto dabartinę situaciją ir galimybę sukurti naują jo ekonominės ir kultūrinės plėtotės strategiją. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti teorinius Lietuvos savivaldos pagrindus. 2. Išryškinti naujas kaimiškųjų seniūnijų partnerystės su vietos bendruomenėmis perspektyvas. 3. Aptarti šiuolaikines kaimiškųjų vietovių funkcijas. 4. Išanalizuoti Kražių seniūnijos besimokančio jaunimo (vyresniųjų klasių mokinių) nuomonę apie šių vietovių raidą ir pateikti pasiūlymus naujai ekonominės ir sociokultūrinės plėtros strategijai formuoti. Tyrimo objektas – Kelmės rajono Kražių seniūnijos raidos perspektyvos. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, kiekybinis socialinis tyrimas (anketinė apklausa), apklausos duomenų statistinis apdorojimas kompiuterine SPSS programa ir jų pateikimas grafiniais metodais. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Alternatyvi veikla; Jaunimo požiūris; Seniūnija; Strateginis planavimas; Strateginis vystimasis; Alternative activities; Alternative non agrarian business; County; Strategic planning; The strategic development; Township; Youth approach; Youth attitude; Youth attitudes.

ENThe paper deals with the problem of unpopularity of small towns and rural areas. Our society has to accept a new image of non-urbanized areas. By the well known report, named as strategic study “Towards a New Urban Rural Partnership in Europe”, directed by Flavio Boscacci, we have to realize, that “rural is no longer synonymous with the agricultural economy, but an area with a diversified economy, including industrial and services activities. These new activities have now overtaken agriculture in terms of their capacity to generate revenue and work opportunities. This process has been facilitated the improvement of infrastructure, providing new transport routes and better accessibility, as well as new forms of communication (e.g. the information technologies)”. The second part of the paper designed for the presentation of youth approach to development of the current situation of Kraziai and its perspectives. The main purpose of our research is to find out how to improve the strategy of this small town, well known in the past as the important centre of culture and science. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49385
Updated:
2020-07-08 15:36:10
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: