Strategies of coping with the difficulties of young people with mental disorders who have left institutional care for children and youth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategies of coping with the difficulties of young people with mental disorders who have left institutional care for children and youth
In the Journal:
Social welfare: interdisciplinary approach. 2012, Vol. 2(1), p. 93-105
Keywords:
LT
Institucinė globa; Institucinė rūpyba; Jauni asmenys su psichikos sutrikimais; Jaunimas; Psichikos sutrikimai; Sunkumų valdymo strategijos; Sunkumų įveikos strategijos.
EN
Institutional care; Institutional care, strategies of coping with the difficulties; Mental disorders; Strategies of coping with difficulties; Young people; Young people with mental disorders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, su kokiais sunkumais susiduria psichikos sutrikimų turintys vaikai ir jaunuoliai, kai palieka globos instituciją, ir kaip tuos sunkumus išmoksta įveikti. Tyrime siekta išsiaiškinti, kokios elgesio strategijos jaunuoliams padeda adaptuotis gyvenime, kai jie pakeičia ar palieka globos instituciją ar globėjų šeimą. Jaunuoliai, kurie siekia savarankiškai įsitvirtinti gyvenime, susiduria su didesnėmis kliūtimis, todėl pagalba jiems labai svarbi. Tyrimo tikslas – atskleisti adaptacijos metu iškylančias problemas ir pateikti rekomendacijas globėjams bei socialinės globos institucijoms, skatinant stiprinti psichinę negalią turinčių asmenų galias ir gebėjimus. Tyrimas atskleidė, kad psichinių sutrikimų turinčių jaunuolių elgesio modelio struktūra priklauso nuo asmenybės ypatumų, socialinių išteklių, situacijų vertinimo. Jauniems žmonėms trūksta komunikacijos ir socialinių įgūdžių, gebėjimo išreiškti teigiamas emocijas. Socialinių santykių tinklas yra nevienalytis, nėra glaudesnių ryšių su šeima ar institucija. Stresinės situacijos suvokiamos kaip neišvengiamos, reikalaujančios prisitaikymo, turint minimalias galimybes jas keisti. Dominuoja emocijomis pagrįstos elgesio strategijos. Jaunuolių gyvenimo kokybės ypatumai priklauso ir nuo visuomenės bei globotojų požiūrio į psichinių sutrikimų turinčius žmones, noras jiems padėti ne vadovaujant, o aktyviai bendradarbiaujant.

ENThis paper analyses the difficulties of mentally disabled children and young adults that they face when leaving institutional care and how they cope with these difficulties. The study aims to discover which behaviour strategies help young adults adapt in life when they change or leave institutional care or foster families. Young adults seeking to settle in life independently face more difficulties, so helping them is important. The objective of the study is to reveal the problems faced when adapting and to give recommendations to caregivers and institutional care institutes while encouraging reinforcing the power and skills of people with mental disabilities. The study revealed that the structure of behaviour patterns of young adults with mental disabilities depends on characteristics, social resources, ability to evaluate situations. Young adults lack communication and social skills, the ability to express positive emotions. The network of social relations is not variegated; there are no close relations to the foster family or the institute. Stressful situations are perceived as inevitable; they need adjustment and the ability to change them is minimal. The dominating behavioural strategies are based on emotions. The quality of life of the young adults depends on the attitude of the society and caregivers towards mentally disabled people, the desire to help them by cooperating actively and not by commanding.

ISSN:
2029-7424
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49260
Updated:
2018-12-17 13:29:38
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: