Vytauto Kavolio kultūros filosofija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Kavolio kultūros filosofija
Keywords:
LT
Vytautas Kavolis; Egzistencializmas / Existentialism; Filosofija / Philosophy; Filosofija / Philosophy; Menas / Art; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTStudijoje siekiama atskleisti Vytauto Kavolio kultūros filosofiją, pažymint, kad pagrindinis V. Kavolio dėmesio objektas buvo ne tiesiogiai filosofinės problemos, o kultūros sociologija ir jos istorija, kultūrinė psichologija, civilizacijų analizė, moralinių kultūrų lyginamosios studijos. Todėl filosofinė problematika išskiriama tik konkretaus tyrimo tikslais iš įvairių tiesiogiai nefilosofinių V. Kavolio tekstų. Pažymima, kad V. Kavolio dėmesys nuo dabartinio Vakarų civilizacijos žmogaus individualios egzistencijos klausimų krypo link jos istorinės gelmės ir kitų kultūrų. Atskleidžiama, kad ypač svarbi jam buvo sąmoningumo struktūros sąvoka, taip pat žmonių orientacijos gamtos, istorinės bendrijos, savo pačių ir transcendencijos atžvilgiu. Pabrėžiama, kad vėlyvuosiuose V. Kavolio tekstuose brėžiami platesni sąmoningumo struktūrų tipologiniai rėmai, asmens tapatybė gretinama ne tik su plačiausiu aprėpiamu kultūriniu kontekstu - civilizacija - bet ir su įvairių civilizacijų duomenimis. Daroma išvada, kad nagrinėdamas kultūros istorijoje išryškėjančias rūpimas pamatines kultūros alternatyvas: išsilaisvinimą ir nepilną išsilaisvinimą, laisvės išsigandimą, kultūros represyvumą bei autoritariškumą, spręsdamas kultūros universalumo ir policentriškumo santykio bei kitas problemas, V. Kavolis darė tai kaip atstovas tos kartos ir tos bendrijos, kuri ypatingos istorinės lemties ir savo intelektualinio sąžiningumo dėka ir angažavosi bendrijos kultūrinei veiklai, ir išlaikė atvirą galimybę būti visiškai laisvam nuo jos.Reikšminiai žodžiai: Civilizacija; Egzistencializmas; Filosofinė antropologija; Globalizacija; Istorija; Kultūros filosofija; Laisvė; Menas; Negacijos principas; Nužeminimas; Policentrija; Post-religinis solidarumas; Prigimtis; Psichologija; Savivoka; Sąmoningumas; Tikrumas; Universalizmas; Vytautas Kavolis; Žmogaus genezė; Art; Certainty; Civilization; Consciousness; Displacement; Existentialism; Freedom; Genesis of human; Globalization; History; Nature; Philosophical anthropology; Philosophy of Culture; Polycentrism; Post-religious solidarity; Principle of negation; Psychology; Self-reflection; Universalism; Vytautas Kavolis.

ENIn this study it is sought to discover the cultural philosophy of Vytautas Kavolis, noting that the main object of focus of V. Kavolis were not directly philosophic problems, but instead cultural sociology and its history, cultural psychology, analysis of civilizations and comparative studies of moral cultures. Therefore, philosophic problematic arises only for the purposes of a specific study from various directly non-philosophical texts. It is noted, that the attention of Vytautas Kavolis was brought from the questions of individual existence of the people of current Western civilization towards its historical depth and other cultures. It is discovered, that he saw the concept of the structure of consciousness to be especially important as well as the people's attitude towards nature, historical community, themselves and transcendence. It is emphasized, that late texts of Vytautas Kavolis create broader typological borders for the structures of consciousness, personal identity is compared not only to the civilization as most widely understood cultural context, but also with the data of different civilizations. It is concluded, that examining relevant fundamental cultural alternatives arising in the history of culture, such as liberation and incomplete liberation, the fear of freedom, the repressiveness and authoritarianism of culture, V. Kavolis dealt with the problem of the relationship between the universality and polycentricism of culture, as well as other problems, as an ambassador of the generation and community, which due to peculiar historical destiny and its intellectual integrity became involved in the community's cultural activity and maintained a possibility to be completely independent from it.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49015
Updated:
2017-01-29 16:05:22
Metrics:
Views: 41
Export: