Verslumo ugdymo sistemos tobulinimas bendrojo lavinimo mokyklų vyresnėse klasėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo sistemos tobulinimas bendrojo lavinimo mokyklų vyresnėse klasėse
Alternative Title:
Entrepreneurship education system comprehensive school upper classes
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 34, no. 5, p. 54-65
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai / School students; Mokiniai /School students; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš svarbiausių verslumo ugdymo sistemos pakopų – verslumo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklų, vyresnėse klasėse. Straipsnio tikslas – išanalizavus bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių požiūrį į verslumą, pasiūlyti priemones, mokymosi sistemai tobulinti. Straipsnyje panaudoti: mokslinės bei teisinės literatūros ir matematinės statistinės analizės, sintezės, apibendrinimo bei grafinio vaizdavimo metodai, analizuojami mokinių verslumą lemiantys veiksniai. Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo dokumentų analizė parodo verslumo ugdymo, kaip nacionalinio prioriteto, svarbą. Nustatyta, kad verslumo ugdymą turime suprasti, kaip besimokančiųjų individualių savybių ugdymo procesą – iniciatyvos skatinimą ir lankstumo puoselėjimą, pamatuotos rizikos įvertinimą, kūrybiškumą ir inovacijas. Didesnė dalis tyrime dalyvavusių mokinių verslumą įvardina, kaip asmens mastymo būdą, įgimtas ir įgytas savybes bei kompetencijas, leidžiančias savo turimas žinias pritaikyti kasdieninėje veikloje. Trečdalis apklausoje dalyvavusių mokinių planuoja turėti savo verslą bei žada savo studijas susieti su verslumu. Visa tai sietina su privalomu verslumo ugdymo vyresnėse klasėse, neformaliu verslumo skatinimu bei šį dalyką dėstančių pedagogų profesiniu tobulinimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokykla; Mokiniai; Moksleiviai; Pedagogai; Verslumo ugdymas; Vidurinė mokykla; Įgimtos ir įgytos savybės; Congenital and acquired properties; Entrepreneurship education; Secondary school; Students; Students and teachers; Teachers.

ENArticle deal with one of the most important stages in the entrepreneurial education system – entrepreneurship education of general education schools, in older classes. The purpose of the article – is to analysis the general education schools, high school students' attitudes to entrepreneurship, to propose measures to improve the educational system. The paper used: scientific and legal literature and mathematical-statistical analysis, synthesis, aggregation and visualization methods to analyze students’ entrepreneurial determinants. Lithuania and the European Union educational documents reveal entrepreneurship education as a national priority. It was found that entrepreneurship education needs to understand the students individual characteristics of learning – initiatives promoting and fostering flexibility, measured on a risk assessment, creativity and innovation is needed. A greater proportion of students in the study mention entrepreneurship as a personal way of thinking, innate and acquired qualities and competencies that enable their existing knowledge into daily practice. In our study, one-third of respondents was planning to have their own business and promises his studies related to entrepreneurship. All of this is related to the compulsory entrepreneurship education in higher grades, informal promotion of entrepreneurship and for the teachers who teach the subject Professional Development. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48353
Updated:
2018-12-17 13:29:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: