Olimpinio ugdymo programos taikymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose raiška : mokytojų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Olimpinio ugdymo programos taikymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose raiška: mokytojų požiūris
Alternative Title:
Expression of the Olympic Education Programme implementation in schools of general education of Lithuania: teachers’ point of view
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2013, Nr. 1 (71), p. 26-32
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant olimpinio ugdymo (OU) problemas daugiausia orientuojamasi į mokinius – aiškinamasi, kaip mokiniai suvokia olimpines vertybes ir kaip jas taiko savo veikloje. Stinga sisteminių empirinių tyrimų apie olimpinio ugdymo (OU) programą vykdančių mokytojų darbą ir jų pačių OU programos veiksmingumo savo mokyklose vertinimą. Todėl aktualu tirti, kaip, mokytojų požiūriu, OU programa veikia visą mokyklos bendruomenę. Tyrimo tikslas buvo atskleisti mokytojų požiūrį į OU programos taikymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose raišką: išsiaiškinti, kaip mokytojai vertina OU programos poveikį mokiniams, atskleisti OU programos poveikį OU programoje dalyvaujančių mokytojų kompetencijai ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams. Tyrime taikytas pusiau struktūruotas interviu, apklausti septyni pedagogai, OU programos koordinatoriai – du mokyklos administracijos atstovai, keturi kūno kultūros ir vienas lietuvių kalbos mokytojas. Atlikta induktyvi kokybinė turinio (content) analizė. Tyrimo duomenys analizuoti remiantis tinkamiausių prasminių vienetų (frazių) išskyrimu iš teksto ir jų kodavimu, prasminius vienetus formuluojant į subkategorijas, kurios jungiamos į kategorijas. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose OU programą vykdantys mokytojai pastebi šios programos veiksmingumą ir mokiniams, ir pačiam mokytojui bei visai mokyklos bendruomenei.OU programos poveikį mokiniams, mokytojų nuomone, rodo: padidėjęs mokinių aktyvumas; mokinių socialinių kompetencijų augimas, padidėjusios mokinių saviraiškos galimybės. OU programos poveikis mokytojams pasireiškė šiose srityse: atsirado OU programos prasmingumo suvokimas; pagerėjo bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių; išsiplėtė mokytojų veikla tarptautiniu, regiono, miesto, rajono mastu; atsirado didesnė mokytojo saviraiškos galimybė; išaugo mokytojų motyvacija, kurią stiprino galimybė realizuoti mokinių norus, pasididžiavimas mokyklos laimėjimais, mokytojo darbo vertės pojūtis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrojo ugdymo mokykla; Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos; Mokytojų požiūris; Olimpinio ugdymo programa; Raiška; Ugdymas; Attitude; Education; Lithuanian general education schools; Olympic education program; Resolution; School of general education; Teachers.

ENAnalyzing problems of Olympic Education Programme (OEP), attention is mostly paid at identifying pupils’ Olympic values and how they are applied in their activity. However, in scientific literature systemic empirical researches on teachers’ attitudes concerning Olympic Education Programme is being missed. OEP is created, but has never been analyzed with the aim to find out how teachers organize their work and how they assess OEP effectiveness in general education schools in Lithuania. Therefore it is important to investigate how in teachers’ opinion OEP influences pupils and what impact OEP has on teachers’ professional competence. The aim of the work was to reveal teachers’ attitudes towards expression of Olympic Education Programme use in Lithuanian schools of general education. The tasks of the research: to find out how teachers assess OEP influence on the pupils; to disclose what influence OEP has on teachers’ professional competence and on the other members of the school community taking part in this programme. The research employed methods of semi-structured interview. For data inductive Content analysis was performed on the basis of meaningful appropriate units (phrases) exclusion from the text and its coding. Meaningful units were formulated for the sub-categories and combined into categories. Semistructured interview method was used to interview 7 teachers, coordinators of the OEP: two of them represented school administration, four respondents were the teachers of PE, and one – teacher of Lithuanian.It had been established that one of the most important factors for successful OEP implementation in Lithuanian schools of general education is a positive change in students’ behaviour, which manifests itself in pupils’ higher activeness; growth of pupils’ social competences. OEP increased pupils’ self-expression and self-realisation. OEP effect on teachers manifested itself in such fields: perception of OEP meaningfulness has appeared; communication and cooperation among the members of school community increased; teachers’ activity spread out into international, regional, city or district level; greater possibility for the teachers’ selfexpression appeared; teachers’ motivation rose up into higher level, which was enhanced by the possibility to put into practise pupils’ wishes, pride in the school’s achievements, sense of teacher’s work value. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48122
Updated:
2022-11-07 15:44:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: