Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Pages:
XXXV, 243 p
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje aprašomi viduramžių kiriliniai rankraščiai, esantys Vilniaus bibliotekų ir muziejų saugyklose. Pažymima, kad tikslingas slavų religinių rankraščių rinkimas prasidėjo antroje 19 a. pusėje, kai buvo įkurta Vilniaus viešoji biblioteka, kuri vėliau buvo papildyta rankraščiais, gautas iš vietinių pravoslavų vienuolynų. Konstatuojama, kad šiuo metu kirilinių rankraštinių knygų esama Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje, Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus Universiteto bibliotekoje, Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, Lietuvos Dailės muziejuje ir Lietuvių kalbos institute. Į šiame leidinyje publikuojamą katalogą įtraukti 399 popieriniai rankraščiai ir 20 pergamentų. Pažymima, kad rankraščiai į bibliotekas ir muziejus pateko įvairiais keliais, kartais iš antikvariatų ar bibliotekų kolektoriaus, todėl inventorinėse knygose nebuvo įmanoma nurodyti paskutiniųjų savininkų, o tik laiką, kai rankraščiai pateko į bibliotekas. Kataloge išskirti du skyriai. Į pirmąjį įtraukti pergamentai, saugomi Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje ir Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, į antrąjį – popieriniai rankraščiai, esantys Vilniaus bibliotekose ir muziejuose. Aprašant rankraščius kataloge nurodomas inventorinis numeris, rankraščio pavadinimas ir data, visų rankraštyje užfiksuotų filigranų sąrašas. Prieduose pateikiama rankraščių pavadinimų rodyklė ir tiksliai datuotų rankraščių rodyklė, tiksliai datuotų rankraščių filigranai ir neatpažinti filigranai. Kiekvieno filigrano metrikoje nurodyti metai, saugojimo vieta, signatūra, taip pat vandens ženklo aprašymo numeris.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Rusėnai; Rankraštinės knygos; Pergamentai; Kodeksai; Kirilikos rašmenys; Stačiatikiai; Sentikiai; Vienuolynai; The Grand Duchy of Lithuania; Ruthenians; Manuscript books; Parchments; Codices; Cyrillic script; Orthodoxes; Old Believers; Monasteries.

ENThe publication gives descriptions of medieval Cyrillic manuscripts in the repositories of Vilnius libraries and museums. It is noted that purposeful collecting of the Slav religious manuscripts started in the second half of the 19th century, when Vilnius Public Library was established and was later filled with manuscripts received from local Provoslavic monasteries. It is stated that at the moment Cyrillic manuscript books are found in the Library of the Lithuanian Academy of Science, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Vilnius University Library, the National Museum of Lithuania, the Lithuanian Art Museum and the Institute of the Lithuanian Language. 399 paper manuscripts and 20 parchments are included into the catalogue published in the publication. It is noted that libraries and museums obtained manuscripts in various ways, sometimes from antiquarian bookshops or book–collecting departments, thus it was impossible to indicate the last owners in the inventory books, just the time when the manuscripts were received in the libraries. The catalogue has two chapters. The first includes parchments preserved in the Library of the Lithuanian Academy of Science and Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, while the second contains paper manuscripts from Vilnius libraries and museums. The description of manuscripts includes an inventory number, the title and date of a manuscript as well as the list of all filigrees recorded in the manuscript. The appendixes contain the index of manuscript titles and the index of precisely dated manuscripts, the filigrees of precisely dated manuscripts and unrecognised filigrees. The metric of each filigree contains the year, storage location, signature and the number of watermark description.

ISBN:
9789955698906
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47366
Updated:
2022-01-23 09:46:04
Metrics:
Views: 76
Export: