Argumentavimas tekstų tipų sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Argumentavimas tekstų tipų sistemoje
Alternative Title:
Argumentative Text in the System of Text Types
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 17-21
Summary / Abstract:

LTArgumentavimas yra ypač svarbus teksto lingvistikos ir kalbos didaktikos objektas. Reikia aktualizuoti argumentavimą kaip kalbos tipą, nes dažnai būtina kritiškai vertinti įvairias publikacijas, kalbas ir agitacijas. Šio darbo tikslas – apibrėžti argumentavimą tekstų tipologijos požiūriu. Pirmiausia iškyla tekstų tipologijos problema, kuri svarbi tiek teoriškai – kalbant apie teksto tipų, žanrų ir stilių apibrėžtis, tiek ir praktiškai – teksto analizės bei produkavimo didaktikai kurti.Tekstų tipologijos problema svarbi tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad kiekvienas prasminis kalbos tipas skiriasi ir pagal savo komunikacinę funkciją, kompozicinę struktūrą, teksto logiką, ir pagal leksinius bei gramatinius bruožus. Todėl skiriant teksto tipą tenka paisyti tiek vidinių, tiek išorinių požymių. Tekstų tipologiją tikslinga traktuoti kaip hierarchinę struktūrą, nedauginant pagrindinių tekstų tipų. Argumentavimo tekstas yra 1) sistema pagrindinę mintį (tezę) pagrindžiančių teiginių, kurie sudaro struktūrinę – dedukcinę arba indukcinę – turinio vertikalę, 2) kompozicinė kalbinės raiškos struktūra, sudaranti lingvistinę horizontalę. Galimos dvi skirtingos argumentavimo teksto analizės kryptys: 1) kalbinės veiklos būdai argumentavimo sistemoje ir 2) samprotavimo būdų raiška kalboje. Emocinės ir ekspresinės kalbos priemonės formuoja ypatingą argumentacijos lauką, kuris pridengia loginius argumentavimo trūkumus, ir tekstas gali tapti socialine galia primesti visuomenei tam tikrą požiūrį. Todėl lingvistinė argumentavimo teksto analizė padėtų stiprinti ir socialinių santykių ekologiją.Reikšminiai žodžiai: Teksto tipas; Argumentacija; Įrodymas; Įtikinimas; Svarstymas; Text type; Argumentation; Proof; Persusion; Consideration.

ENArgumentation is a particularly important object of text linguistics and language didactics. Argumentation needs to be defined as a type of text, because often it is necessary to assess different publications, speeches and agitations critically. The purpose of this work is to define argumentative text in terms of text typology. The problem of text typology is relevant in terms of theory as well as practice. Scientific literature analysis revealed that each notional type of speech differs by its communication function, compositional structure, logic of text and lexical and grammatical features. Because of this, when determining the type of text, internal as well as external features need to be considered. Text typology should be approached as a hierarchical structure, without multiplying the main types of text. Argumentative text refers to 1) a system of statements, substantiating the main idea (thesis), which comprise a structural – deductive or inductive – vertical of content; 2) a compositional structure of lingual expression, comprising a linguistic vertical. There are two different ways to analyze argumentative text: 1) ways of lingual activity in argumentation system and 2) manifestation of ways of reasoning in speech. Emotional and expressional instruments of speech shape a special field of argumentation, which conceals the logical shortcomings of argumentation, and the text can turn into a social tool for imposing certain attitude upon the society. Because of this, linguistic analysis of argumentative text would help to strengthen the ecology of social relationships, too.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/470
Updated:
2020-07-30 12:12:18
Metrics:
Views: 238    Downloads: 34
Export: