Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė
Alternative Title:
Rhetorical and stylistic analysis of publicistic texts
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013.
Pages:
352 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Įvadinės pastabos — 1. Teksto analizės pagrindai — 1.1. Informacinė teksto struktūra ir kompozicija. Šiuolaikinė tekstų struktūra ir tradicinės retorikos dispozicija. Įžangų ir pabaigų tipai bei funkcijos. Teksto kompozicija — 1.2. Teksto antraštė. Manipuliavimas informacija antraštėse. Dviprasmiškos antraštės — 1.3. Teksto intertekstualumas ir daugiabalsiškumas. Citata. Tiesioginė kalba. Netiesioginė kalba. Menamoji tiesioginė kalba. Menamasis dialogas. Laisvasis citavimas, parafrazė. Frazeologijos perfrazavimas. Parodija. Nuoroda (paminėjimas). Aliuzija. Foninių žinių svarba suvokiant intertekstualumą — 1.4. Loginis ir retorinis argumentavimas. Indukcija ir dedukcija – pagrindiniai argumentavimo būdai. Kaip „veikia“ logikos dėsniai retorikoje. Loginis silogizmas. Retorinė entimema. Dilema. Juodoji alternatyva. Retorinė analogija. Argumentavimo klaidos. Keletas priešingų argumentų atrėmimo būdų. Keletas netinkamų argumentų. Retorinis idealas – loginės ir retorinės argumentacijos vienovė — 1.5. Raktas į retorinę sėkmę. Ritmiškumo ir eufonijos figūros. Atbalsio, arba kartojimo, figūros. Kontrasto kūrimo priemonės. Tropai. Atnaujintoji frazeologija. Sąmojis ir šmaikštumas— 2. Rašytinių tekstų analizė — 2.1. Telemano Skirmanto Valiulio tekstų ypatumai. Nuotaikinga antraščių intriga. Apžvalgų komponavimo savitumas. Citatos kaip retoriniai argumentai. Kitų (ne bendrinės kalbos) leksikos sluoksnių įpynimas. TV programų vertinimo skalės platumas — 2.2. Marijaus Mikutavičiaus tekstų etika. Žodinė ir nežodinė etinės pozicijos raiška. Metonimijos, palyginimo ir žaismingos ironijos galia. Eufemistinių perifrazių meistras. Korektiškas situacijos vertinimas retorine entimema — 2.3. Rimvydo Valatkos politinių komentarų polemika. Antraščių negatyvumas. Negailestinga ironija kaip kalbėjimo būdas. Pamfleto stilistikos elementai. Išplėtotoji metafora: politika – tai šou. Intertekstualumas ir svetimi balsai — 3. Sakytinių tekstų analizė. 3.1. Vytauto Landsbergio viešųjų kalbų individualumas. Juozo Tumo-Vaižganto kalba „Sveikiname Steigiamąjį Seimą!“. Džono F. Kenedžio kalba „Ich bin ein Berliner“. Dalai Lamos kalba „Broliai ir seserys, labas rytas!“ — Retorikos ir stilistikos terminų rodyklė — Literatūra — Autorės straipsniai, susiję su knygos temomis — Summary.
Keywords:
LT
Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojami viešo kalbėjimo patirtį turinčių kūrėjų tekstai, kuriuose ryški įtikinimo ir įtaigos funkcija, būdinga publicistiniam stiliui, jo centre – oratorių kalbos. Pristatomos retorinės (iš jų ir stilistinės) priemonės iliustruojamos įvairiais spaudos, Radijo ir televizijos, interneto portalų tekstų pavyzdžiais ir jų aiškinimu, dėmesį sutelkiant ne tiek į žanrą, kiek į konkretaus teksto kūrėjo kalbėjimo būdą, į raiškos formą, į stilių, nurodant efektyvaus/neefektyvaus kalbėjimo priežastis, nusakant, ar tai labiau laisvoji, ar oficialioji kalbos vartosena, į kalbos vartojimo atvirumą: ar linkstama į privačiąją, ar į viešąją kalbos vartoseną. Visi šioje knygoje analizuojami tekstai plačiąja prasme skirtini viešam diskursui (arba viešam kalbėjimui). Publicistinių tekstų analizė leidžia teorinių retorikos ir stilistikos knygų autoriams atnaujinti ar bent patikslinti kai kurių priemonių aprašymą ir aiškinimą, nes atveria naujas jų vartosenos galias, leidžia įžvelgti iki tol nepastebėtas jų funkcijas ir poveikio galimybes. Retorikos teorija ir praktika yra vientisa, nedaloma struktūra. Monografijos priedą atskira knygele „Iškalbos praktika“, autorė pateikia kaip natūralią tąsą, papildančią kiekvienos temos klausimus ir problemas.Reikšminiai žodžiai: Analizė; Publicistikos tekstai; Publicistinis stilius; Retorika; Stilistika; TRetorika; Analyss; Publicistic texts; Rhetoric; Rhetorics, stylistics, publicistic style; Stylistic.

ENThe book analyses the texts of authors who have public speaking experience. Those texts are distinguished by the function of persuasion and suggestion which is characteristic to publicistic style, therefore the main focus is on oratory speeches. Rhetorical means (and stylistic ones) are presented and illustrated by various examples of texts published in press, radio, television, and internet sites and their explanations. The main focus is not on the genre itself. Attention is paid to a language style of a specific text author, form and style of expression by indicating effective/ineffective reasons of speaking and specifying whether it is more free or official use of language or more private or public use of language. In a broad sense, all texts analysed in the book belong to the public discourse (or public speaking). Analysis of publicistic texts allows the authors of theoretic rhetoric and stylistics books to renew or at least correct the descriptions or explanations of specific means because it reveals new ways of their use and allows noticing functions and potential influences which have not been noticed before. Theory and practice of rhetoric is an integral and undivided structure. The author presents an annex to the monograph in a form of a separate book “Iškalbos praktika” as a natural continuation supplementing issues and problems of each topic.

ISBN:
9786094591563
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45109
Updated:
2020-05-22 19:02:12
Metrics:
Views: 464
Export: