Kūno kultūros mokytojo profesinė pozicija pamokoje : skatuliai ir trikdžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros mokytojo profesinė pozicija pamokoje: skatuliai ir trikdžiai
Alternative Title:
Physical education teacher’s profession-related position in lessons: stimuli and obstacles
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 5 (38), p. 136-145
Keywords:
LT
Kūno kultūros mokytojas; Kūno kultūros ugdymas; Profesinė pozicija; Profesinės pozicijos skatuliai; Profesinės pozicijos trikdžiai; Trikdžiai.
EN
Obstacles of the profession-related position; Physical education; Profession - related position; Profession-related position; Stimuli of profession related position; Stimulus of the profession-related position; Teacher of physical education.
Summary / Abstract:

LTMoksleivių kūno kultūros ugdymo mokykloje tyrimų apžvalga rodo, kad, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, programos nepakankamai susietos su visuomenės sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu, fizinio aktyvumo skatinimu, sveikatos stiprinimu. Postmoderniosios visuomenės iššūkiai konkrečiam mokomajam dalykui aktualizuoja mokytojo kvalifikaciją ir kompetencijas, įgalinančias realizuoti visuomenės socialinį užsakymą – skatinti ir ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį. Pažymėtina, kad tyrėjai daugiau dėmesio skiria kūno kultūros pamokų organizavimo ypatumams aptarti, ugdymo programų turinio ir vaikų poreikių analizei bei mokytojo profesinei socializacijai. Rečiau kalbama apie kūno kultūros mokytojo profesinę poziciją, nors nuolat gilinamasi į visuomenės fizinę saviugdą apskritai, aktualizuojama pedagoginės sąveikos, kurioje išryškėja pedagogo profesinis pasirengimas, svarba. Be to, stokojama nuoseklesnių, kūno kultūros mokytojo profesinę poziciją pagrindžiančių teorinių perspektyvų, kurios leistų efektyviau modeliuoti ir realizuoti fizinį aktyvumą. Visa tai lemia sprendžiamą mokslinę problemą, kurios esminį pagrindą sudaro teorinės perspektyvos ir sisteminio požiūrio į kūno kultūros mokytojo profesinės pozicijos raiškos skatulius ir trikdžius pamokoje. Taigi, pagrindinis tyrimo klausimas – kaip kontekstualizuojama kūno kultūros mokytojo profesinė pozicija pamokoje, akcentuojant minėtos pozicijos skatulius ir trikdžius? Kūno kultūros mokytojo profesinės pozicijos teorinės perspektyvos, aptariamos skatulių ir trukdžių plotmėje, leidžia kalbėti apie esminę kūno kultūros mokytojo asmenybės savybę – atsakomybę už save, už kitus, už socialinę ir gamtinę aplinką. Atsakomybė – integrali etinės kompetencijos ir apskritai profesionalumo dalis, nulemianti ir veiklos kryptingumą.Šį teiginį pagrindžia 2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame Mokytojo profesijos kompetencijos apraše pateikta kompetencijos samprata, kuri apibūdinama kaip žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmens savybės, lemiančios sėkmingą mokytojo veiklą. Kūno kultūros mokytojo, kaip profesionalo, atsakomybė siejama su ugdymo turinio realizavimo strategine laisve, tačiau lygiagrečiai pabrėžiamas atsakingumas už parinktą ir pritaikytą skirtingiems mokiniams ugdymo turinį. Kūno kultūros mokytojo profesinės pozicijos skatulių ir trukdžių teorinės perspektyvos leidžia teigti ir tai, kad pedagogas, organizuodamas fizines veiklas, turi būti tikras taikomo metodo tinkamumu vertinimui. Svarbiausią vietą užima ne dalyko turinys, o numatomi mokinių pasiekimai, kuriuos skatina dalykinė kompetencija – suprastos žinios, gebėjimas jas taikyti ieškant atsakymų į klausimus, pasirenkant tinkamus veiklos būdus, požiūrį ir vertybes. Mokytojo profesinės pozicijos apraiškos, grindžiamos įvairiais moksliniais tyrimais, atskleidė svarbą kūno kultūros mokytojui gilinti ir plėtoti savo profesinę kompetenciją, kreipiant dėmesį į galimus profesinės pozicijos skatulius ir trikdžius. Pastarieji interpretuojami trimis esminiais aspektais: rūpinimasis mokymo standartais; profesinių organizacijų veikla; kūno kultūros ugdymo tyrimų rezultatai. Visa tai kreipia dėmesį į edukacines situacijas pamokoje, kur kūno kultūros mokytojo svarbiausias tikslas, dirbant kartu su mokiniais, padėti jiems suprasti dalyko esmę, išmokti patiems pasirinkti pratimą, sukurti ir pagrįsti jo atlikimo metodiką, analizuoti ir diskutuoti priimant sprendimą. [Iš leidinio]

ENArticle underlines that contemporary research focuses more attention to discuss features of organisation of physical education lessons, analysis of the content of educational curricula and children’s needs as well as teacher’s profession-related socialisation. A physical education teacher’s profession-related position is more rarely being discussed, even though there constant interest in society’s physical self-development in general, the significance of the pedagogical interaction emphasising profession-related excellence of a pedagogue is being highlighted. Moreover, there is lack of more consistent perspectives reasoning a physical education teacher’s profession-related position which would enable more efficient modelling and implementation of physical activeness. All this predetermine the scientific problem under investigation the basis of which consists of the theoretical perspective and a systemic point of view towards stimuli and obstacles for expression of the profession-related position of a physical education teacher in lessons. Therefore, the main question of the research is how physical education teacher’s profession-related position in lessons is being contextualised emphasising stimuli and obstacles of the position mentioned?.Theoretical perspectives of the profession-related position of a teacher of physical education being discussed in the field of stimuli and obstacles allow discussing the essential trait of physical education teacher’s personality, i.e. responsibility (for oneself, others, social and natural environment), as an integral part of the ethical competence and professionalism in general determining purposefulness of performance too. Manifestations of teacher’s profession-related position based on various scientific research revealed the significance for a teacher of physical education to deepen and develop own professional competence considering possible stimuli and obstacles of one’s profession-related position. The latter are interpreted in three essential aspects: care of teaching standards; activities of professional organisations; results of physical education research. All this focus on educational situations in lessons where teacher’s of physical education main aims are the following: when working with pupils to help them to perceive the essence of the subject, to learn to choose an exercise themselves, to create and reason methods of its performance, to carry out analysis and discussion when making a decision. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44914
Updated:
2018-12-17 13:25:58
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: