Tabako kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tabako kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse
Alternative Title:
Interpretations of tobacco origins in etiological legends
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2012, 44, p. 64-80
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – etiologinės sakmės apie tabako kilmę, kuriose aiškinama, kad šis augalas išaugęs ant nusikaltusio žmogaus, dažniausiai – moters, kapo. Darbas grįstas lyginamąja lietuvių ir sentikių sakmių analize. Šios dvi skirtingo etninio-konfesinio pagrindo grupės lyginimui pasirinktos todėl, kad sentikiams iki pat šių dienų religija draudžia vartoti tabaką. Siekiama išsiaiškinti, kaip skirtingos lietuvių ir sentikių pasakotojų intencijos veikia analogiško motyvo interpretacijas. Nagrinėjamos sakmėse aptinkamos tabako atsiradimo priežastys ir, remiantis etnografine, istorine bei tautosakine medžiaga, bandoma nustatyti galimas tokių siužetų susiformavimo aplinkybes. Atkreipiamas dėmesys, kaip lietuvių etiologinėse sakmėse aiškinami kiti su tabako vartojimu susiję reiškiniai, tokie, kaip sukeliama priklausomybė, paprotys vaišintis tabaku ir netgi sentikių nerūkymo priežastys. Gretinant sentikių ir lietuvių sakmes išryškėja, kad sentikių sakmėse ant kapo / iš kūno išaugančio tabako motyvu stengiamasi sukelti pasibjaurėjimą, todėl šio augalo antgamtiškas atsiradimas vaizduojamas itin vulgariai ir pikantiškai. Į kitus su tabako vartojimu susijusius dalykus sentikių sakmėse, priešingai nei lietuvių, dėmesys nekreipiamas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bausmė; Etiologinės sakmės; Kapas; Moteris; Nederamas elgesys; Sentikiai; Tabako kilmė; Aetiological legends; Etiological stories; Grave; Inappropriate behavior; Insuitable behaviour; Old Believers; Punishment; The origin of tobacco; Tobacco origin; Woman.

ENThe subject of the article is aetiological legends about the origin of tobacco, which tell that this plant has grown on the grave of a guilty person, most often – a woman. The work is based on comparative analysis of Lithuanian and Old Believers’ legends. These two ethnically and confessionally different groups were selected for comparison, because the religion of Old Believers forbids them to use tobacco even today. It was attempted to find out how different intentions of Lithuanian and Old Believers’ storytellers influence the interpretations of the same motif. In the analysed legends, the causes of origin of tobacco are found and based on ethnographic, historical, and folklore material, it is attempted to determine the possible circumstances of creation of such plots. It is noted how other phenomena related to the use of tobacco, such as addiction, the tradition of treating yourself to tobacco and even the reasons of non-smoking of Old Believers are explained in Lithuanian aetiological legends. Comparing the legends of Old Believers and Lithuanians, it is found that in the legends of Old Believers, the motif of tobacco growing on a grave/out of a dead body is intended to cause disgust and therefore, supernatural origin of this plant is depicted in an especially vulgar and spicy manner. Different from Lithuanian legends, other things related to the use of tobacco are not noted in the legends of Old Believers.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44784
Updated:
2018-12-17 13:25:36
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: