Daugiakriterinis Lietuvos investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiakriterinis Lietuvos investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of Lithuanian mutual funds performance using the multi-criteria evaluation model
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(2), p. 404-422
Keywords:
LT
Daugiakriteriniai metodai; Efektyvumas; Ekspertinis vertinimas; Investiciniai fondai; Investicinis fondas; Pagrindinių kriterijų reikšmių ir jų reikšmingų sandaugų sumavimo metodas; Sandaugų sumavimo metodas.
EN
Efficiency; Expert evaluation; Investment fund; Investment funds; Multicriteria methods; Simple Additive Weighting method.
Summary / Abstract:

LTInvesticinių fondų efektyvumas yra esminis elementas vertinant investicinių fondų veiklą. Straipsnyje siekiame pristatyti investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo koncepcinį modelį. Straipsnio tikslas – išanalizuoti galimybes, kaip galima būtų naudoti daugiakriterinius vertinimo metodus kaip kompleksinę pensijų fondų veiklos efektyvumo vertinimo sistemą. Remiantis lietuvių bei užsienio moksline literatūra nagrinėjami investicinių fondų veiklos vertinimo aspektai. Iškeltam tyrimo tikslui pasiekti nagrinėjami daugiakriterinio pagrindinių kriterijų reikšmių ir jų reikšmingų sandaugų sumavimo metodo teoriniai aspektai, analizuojami galimi investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai bei jų reikšmingumai naudojant ekspertinį vertinimą. Atlikus investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo teorinę analizę bei nustačius galimus vertinimo kriterijus, sudaroma investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo daugiakriteriniu pagrindinių kriterijų reikšmių ir jų reikšmingų sandaugų sumavimo metodu sistema, kurios pagrindu vertinamas Lietuvos investicinių fondų 2009-2011 m. veiklos efektyvumas. Straipsnyje pasiūlytas septynių etapų daugiakriterinis vertinimo modelis. Į daugiakriterinio vertinimo modelį įtraukti pagrindiniai investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo komponentai. Investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai buvo suskirstyti į dvi pagrindines grupes – investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo, atsižvelgiant į pelningumą ir riziką, kriterijai bei investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo, atsižvelgiant į fondų bei jų valdymo įmonių charakteristikas, kriterijai. Investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmingumo analizė atlikta taikant ekspertinį vertinimą. Gauti tyrimo rezultatai turi ribotumus.Lyginant panašių tyrimų rezultatus, autoriai siūlo praplėsti tolesnių tyrimų sritis įtraukiant daugiau daugiakriterinių vertinimo metodų. Pasiūlytas investicinių fondų vertinimo modelis turi praktinio pritaikomumo aspektų – tai gali būti įdomu praktikams ir inspiruoti tolesnius mokslinius tyrimus. [Iš leidinio]

ENInvestment fund efficiency is a core component of investment fund performance evaluation. The present study seeks to introduce a conceptual framework that investigates the ways of evaluation of investment fund performance. This paper aims to test the multi-criteria evaluation method as a complex system of evaluation of the efficiency of pension fund performance. Aspects of evaluation of investment fund performance are considered on the basis of Lithuanian and foreign literature. In order to attain the mentioned objective of the present study, the theoretical aspects of the multi-criteria Simple Additive Weighting method are considered, and the potential criteria of evaluation of investment fund performance efficiency and their values are analysed using expert evaluation. Upon carrying out a theoretical analysis of evaluation of investment fund performance efficiency and identifying potential evaluation criteria, a system of investment fund performance efficiency evaluation by means of the multi-criteria Simple Additive Weighting method is developed. The system then serves as a basis for evaluation of the efficiency of performance of Lithuanian investment funds in 2009-2011. This paper proposes a seven-stage multi-criteria evaluation model. The multi-criteria evaluation model incorporates the major components of investment fund performance efficiency evaluation. The criteria of investment fund performance efficiency evaluation have been divided into two main groups – the criteria of investment funds performance efficiency evaluation in terms of profitability and risks and the criteria of investment fund performance efficiency evaluation in terms of the characteristics of the funds and their management companies. An analysis of importance of investment fund performance efficiency evaluation criteria has been performed using expert evaluation. The results obtained from the study have certain limitations. [...]. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43654
Updated:
2016-12-19 10:48:53
Metrics:
Views: 51
Export: