Ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo proceso optimizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo proceso optimizavimas
Alternative Title:
Optimisation of process of farmer's farm's accounting data processing
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2008, Nr. 1 (6), p. 141-145
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Duomenų apdorojimo technologija; Duomenų perdavimo technologijos; Duomenų tvarkymo technologija; Informacinės apskaitos sistemos; Ūkininkai; Ūkininkai, Apskaitos informacinės sistemos; Accounting information systems; Data processing technology; Farmers.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Technologijos / Technologies; Ūkininkai; Apskaita / Accounting.
EN
Data processing technology; Farmers.
Summary / Abstract:

LTApskaitos informacinės sistemos, naudojamos ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymui, nėra tinkamos dėl netinkamų apskaitos duomenų tvarkymo technologijų. Todėl Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba negali aptarnauti tiek ūkininkų ūkių kiek jų aptarnauja kai kurių Europos šalių konsultacinių institucijų specialistai. Tyrimo tikslas - numatyti galimas centralizuoto ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo technologijos tobulinimo kryptis ir aptarti jų įgyvendinimo galimybes. Buvo aptartos priežastys, skatinančias centralizuotai tvarkyti ūkininkų ūkių veiklos apskaitą, atskleisti svarbiausi centralizuoto ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo technologijos proceso etapai, nustatytos techninės ir organizacinės prielaidos centralizuotam apskaitos informacijos tvarkymui tobulinti. Tyrimo metu naudoti mokslinės literatūros šaltinių analizės ir palyginimo, interviu, grafinio vaizdavimo, tyrimo rezultatų apibendrinimo ir kiti mokslinio tyrimo metodai. Tyrimu nustatyta, kad nuolat daugėja ūkininkų, pageidaujančių, kad jų veiklos buhalterinę apskaitą tvarkytų Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai. Siekiant optimizuoti ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo kompiuteriais procesą reikėtų plėtoti technines ir programines tarpinstitucinio apskaitos dokumentų duomenų perdavimo priemones bei sukurti vartotojo kompiuterio sąsają, įgalinančią patiems ūkininkams arba jų šeimos nariams įrašyti ūkyje įvykusių ūkinių operacijų duomenis; susieti gyvulių šėrimo bei augalininkystės kultūrų priežiūros planų rengimą ir apskaitos duomenų tvarkymą.

ENAccounting systems used to account agricultural activities are lacking because the accounting data management technologies are incapable. The Lithuanian Agricultural Advisory Service cannot service as many clients as the consultancy specialists in some European countries. The goal of our research was to determine possible improvements for a centralized agricultural accounting technology and to discuss possibilities in attaining them. We discussed reasons for centralized agricultural accounting and considered the most important steps of centralized agricultural accounting. We describe the technical and organizational conditions to improve the data management in centralized accounting. Our research involved the analysis and comparison of the scientific literature, interview, graphical representation, research summarizing and other research methods. We discovered that the number of farmers who prefer that their bookkeeping is done by the Lithuanian Agricultural Advisory Service consultants is constantly increasing. In order to optimize the process of agricultural accounting using computers, a development of data sharing technologies among institutions is required. It is also required to develop a computer program which lets farmers or their family members enter the data about agricultural operations; and to relate the planning and accounting of animal feeding and crop production.

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43411
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: