Šiuolaikinė kriminalistikos studijų struktūra ir didaktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė kriminalistikos studijų struktūra ir didaktika
Alternative Title:
Contemporary structure of criminalistics and didactics of the study
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 22 (14), p. 144-153
Summary / Abstract:

LTPrioritetinis kiekvienos valstybės tikslas - užtikrinti žmogaus saugumą į nusikaltimų tyrimo ir prevencijos praktiką diegiant modernias kriminalistikos, informatikos ir kitų mokslų technologijas. Nusikalstamumo pažabojimo ir kontrolės užtikrinimas reikalauja kompleksinių plačiai suvokiamos teisėsaugos sistemos reformų. Viena iš jų - specialistų, kurie sugebėtų ne tik taikyti parengtas metodikas, metodus ir priemones, bet ir tirdami nusikaltimus mokėtų savarankiškai analizuoti bei kūrybiškai taikyti kitų mokslų laimėjimus, atlikti originalius kriminalistikos mokslo tiriamuosius darbus, rengimo reforma. Straipsnyje, remiantis įvairių šalių universitetų praktika, teisėsaugos darbuotojų apklausos apie kriminalistikos žinių lygį ir poreikį duomenimis, moksline literatūra apie kriminalistikos sampratą ir jos raidos tendencijas, analizuojami pagrindiniai kriminalistikos studijų struktūros ir didaktikos pokyčiai. Autoriai pateikia originalų kriminalistikos dėstymo modelį, orientuotą į pažangias tendencijas Europoje, nes sparti gamtos ir technikos mokslų raida, naujos technologijos, informacinių procesų globalizacija reikalauja naujoviškai mąstančių žmonių, sugebančių įdiegti tarpdisciplininius laimėjimus į teisėsaugą. Atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų poreikius, būtinybę plėtoti kriminalistikos mokslą sukurto nuosekli kriminalistikos studijų sistema, apimanti šešis bendrų, specialių ir specializuotų kriminalistikos žinių lygius. Sistemos apimtis ir turinys diferencijuoti pagal studijų programas, specializacijos ir studijuojančiųjų poreikius. [Iš leidinio]

ENThe insurance of human security, implementing modern technologies of criminalistics, informatics and other sciences into crime investigation and prevention is one of the national priorities. The development of crime, new forms and kinds of its manifestation, more precise ways of committing a crime and more perfect instruments, professionalism and specialization of the criminals, globalization of international crime relations have become one of the most urgent problems of society. To ensure that the crime is curbed and controlled it is necessary to carry out complex reforms in the system of law enforcement, which includes training of specialists, competent not only to apply the developed methodic, methods and means but also capable of analyzing independently and productively employing the achievements of other sciences in the process of investigation, as well as carrying out the original research work on criminalistics. According to the practice of different world universities, the data of the survey on the level and need of the knowledge of criminalistics, the generalization of scientific literature on the conception of criminalistics and the tendencies of its development the article examines the major changes in the study structure and didactics of criminalistics. The authors provide with the original model of teaching criminalistics.It is oriented to the progressive tendencies in Europe, due to the fact that a speedy development of nature and technical sciences, new technologies and globalization of informational processes call for people with innovative ideas, capable of applying the interdisciplinary achievements into the process of law enforcement. Taking into consideration the needs of the law enforcement institutions and the necessity to develop the science of criminalistics, a consistent system of the studies of criminalistics has been developed, that embraces six levels of general, special and specialized knowledge of criminalistics. The size and content of the studies are differentiated according to the study programs, specialization and the needs of the students. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42999
Updated:
2018-12-17 10:56:58
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: