Mykolo Romerio Universiteto studentų požiūris į kriminalistikos didaktikos aktualijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Romerio Universiteto studentų požiūris į kriminalistikos didaktikos aktualijas
In the Journal:
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Nusikalstama veika / Offence; Prevencija / Prevention; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTKriminalistikos didaktikos klausimų nagrinėjimas Lietuvoje turi ilgametę tradiciją. Nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų periodiškai ir integraliai išnagrinėtos svarbiausios su kriminalistikos disciplina susijusios aktualijos leidžia fundamentaliai ir kryptingai formuoti ir atnaujinti kriminalistikos didaktikos platformą, išryškinti esmines konkretaus laikotarpio problemas ir pateikti efektyvius sprendinius pritaikant kriminalistikos didaktikos aktualijas praktinėje teisėsaugos institucijų veikloje. Šiuo tyrimu yra siekiama įvertinti Mykolo Romerio universiteto pasirinktų keturių studijų programų turinį ir analizuoti kriminalistikos disciplinos ypatumus; taip pat koreliuotai ir sąsajingai juos įvertinti ir per empirinio tyrimo rezultatus: studentų, studijuojančiųjų keturiose analizuojamose programose, požiūrį į atskirus kriminalistikos klausimus. Tyrimo rezultatų pagrindu pateikiamos svarbiausios nūdienos kriminalistikos didaktikos aktualijos ir vystymosi tendencijos. Studentų nuomonės tyrimai dar kartą patvirtino mūsų įžvalgas dėl kriminalistikos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių balanso ir dermės aktualumo formuojant studijų procesą. Praktinį darbą, susijusį su kriminalistikos žinių jame poreikiu, dirbančių pareigūnų nuomonė neabejotinai parodė jau suvoktą kriminalistikos ir ekspertologijos svarbą, išryškino jų susirūpinimą savo kvalifikacijos ir kompetencijų kokybe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistikos didaktika; Nusikalstamų veikų tyrimas; Prevencija; Studentų požiūris; Criminalistics didactics; Crime prevention; Investigation of criminal acts; Attitude of students.

ENThe study of criminalistics didactic issues in Lithuania has a long tradition. Since the period of Lithuanian independence, the most relevant issues related to the field of criminalistics have been periodically and comprehensively analyzed, which allow to fundamentally and purposefully formulate and update the platform of criminalistics didactics, highlight the essential problems of a specific period and present effective solutions by adapting practical issues of criminalistics didactics in the practical work of law enforcement institutions. The purpose of this study is to evaluate the content of four study programs chosen by Mykolas Romeris University and analyze the peculiarities of criminalistics discipline, as well as to evaluate them correlatedly and in connection with the results of the empirical study: the attitudes of students studying in the four analyzed programs towards the individual issues of criminalistics. Based on the results of the research, main relevant issues and developing trends of today's criminalistics didactics are presented. Student opinion surveys reaffirmed our insights on the relevance of balance and harmony of criminalistics theoretical knowledge and practical skills when forming the study process. The practical work related to the need for criminalistics knowledge in it, the opinions of officials working in the field undoubtedly demonstrated the already perceived importance of criminalistics and expert analysis and highlighted their concern about the quality of their qualification and competencies. [From the publication]

ISSN:
1643-2207
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82246
Updated:
2022-02-11 10:14:22
Metrics:
Views: 61    Downloads: 5
Export: