Kūrybiškumas ir jo ugdymas : pedagogų nuostatos ir edukacinė realybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybiškumas ir jo ugdymas: pedagogų nuostatos ir edukacinė realybė
Alternative Title:
Creativity and its development: teachers' attitude and educational reality
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2004, Nr. 2 (11), p. 73-88
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Neįgalieji / Disabled persons; Pedagogai / Pedagogues; Psichikos sveikata / Mental health; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti pedagogų nuostatų į kūrybiškumo esmę, svarbą, būtinumą, galimybes pedagoginėje veikloje ir pedagogų kūrybiškumo poveikį edukacinės sąveikos pobūdžiui ugdant skirtingo intelekto moksleivius. Tyrime dalyvavo 109 pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Nustatyta, kad daugumos apklaustųjų nuomone, esminis kūrybiškumo požymis – gebėjimas generuoti naujas idėjas, savarankiškumas ir veiklumas, nes tik savarankiškai mąstantis ir aktyvus žmogus gali atskleisti savo kūrybinį potencialą. Kūrybiškumui turi reikšmės ir žmogaus prigimtinės savybės, ir kryptingas ugdymas. Pedagogų nuomone, kūrybiškumas ir intelektas – skirtingos asmenybės savybės. Tiriamieji laikosi nuostatos, kad sutrikusio intelekto mokinių kūrybiškumo ugdymas įmanomas ir skatintinas, dauguma šių vaikų gali būti išmokyti kūrybiškumo elementų, todėl mokytojams kūrybiškumas – būtina savybė. Sprendimų ieškojimas ir išbandymas, sėkmė ir pasitenkinimas darbu – bruožai, būdingiausi kūrybiškam pedagogui. Nustatyta, kad daugumos pedagogų savojo kūrybiškumo vertinimas yra pozityvus. Pedagogų nuostatos į skirtingo intelekto moksleivių kūrybiškumo ugdymo galimybes ir būtinumą iš esmės pozityvios, tačiau pasižymi tam tikru atsargumu. Atskleista, kad specialiųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai dažniausiai taiko panašius kūrybiškumą ugdančius poveikio klasei būdus, tačiau tik nedidelė dalis abiejų mokyklų pedagogų šiais poveikio būdais siekia ugdyti moksleivių kūrybiškumą.Reikšminiai žodžiai: Edukacinė realybė; Kūrybiškumas; Kūrybiškumo ugdymas; Mokytojų nuostatos; Pedagogų nuostatos; Pedagogų poziūris į kūrybiškumą; Sutrikusio intelekto vaikai; Attitudes of teachers; Creativity; Disabled students; Educational reality; Teachers approach to creativity; Teachers' attitude.

ENThe aim of the article is to reveal the pedagogical provisions in the essence of creativity, importance, necessity, opportunities in pedagogical activity and the impact of pedagogical creativity on the nature of educational interaction in the development of pupils of different intellectuals. 109 teachers from different cities of Lithuania participated in the study. Survey method - questionnaire survey. It was found that the majority of respondents considered the essential characteristic of creativity to be the ability to generate new ideas, autonomy and activity, since only a self-conscious and active person can reveal his creative potential. Creativity is important both for the person’s innate qualities and the purposeful education. According to the teachers, creativity and intelligence are different personality traits. Researchers believe that the development of creativity of students with intellectual disabilities is possible and encouraging, most of these children can be trained elements of creativity, which is why creativity is a necessary feature for teachers. Finding and testing solutions, success and job satisfaction are features that are typical of a creative educator. It has been determined that the evaluation of self-creativity by most educators is positive. The provisions of the teachers to the possibilities and necessity of developing creativity of students of different intellectuals are essentially positive, but they have a certain caution. It is revealed that the teachers of special education and general education schools tend to apply similar types of creativity to the impact class, but only a small part of the teachers of both schools seek to develop the creativity of these pupils through these modes of influence.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42986
Updated:
2018-12-17 11:29:16
Metrics:
Views: 112    Downloads: 62
Export: