Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai
Alternative Title:
Agricultural gross value added income and productivity of increasing factors
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 3 (32), p. 140-150
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pajamos vienam sąlyginiam darbuotojui; Pridėtinė vertė; Produktyvumas; Žemės ūkio ekonominės sąskaitos; Economic accounts for agriculture; Income per capita; Productivity; Value added.
Keywords:
LT
Pajamos / Income. Revenues; Pridėtinė vertė; Produktyvumas; Žemės ūkio ekonominės sąskaitos.
EN
Economic accounts for agriculture; Income per capita; Productivity; Value added.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama šalies žemės ūkio veiklos subjektų pajamų ir produktyvumo vertinimai. Remiantis žemės ūkio ekonomių sąskaitų skaičiavimais ir žemės ūkio sąlyginio darbuotojų skaičiaus tyrimo duomenimis, atlikta lyginamoji pajamų ir produktyvumo analizė. Tyrimo tikslas yra įvertinti ir pateikti ES-27 šalių narių žemės ūkio veiklos pajamų ir produktyvumo pokyčius. Publikacijoje taip pat pateikiami pagrindiniai metodinės rodiklių sampratos ir taikymo aspektai. Atlikta žemės ūkio produkcijos gamybos apimties, tarpinio vartojimo išlaidų, pagrindinio kapitalo suvartojimo, vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus, pridėtinės vertės ir pajamų pokyčių analizė bei jų raidos galimybės, galinčios nulemti produktyvumą žemės ūkio sektoriuje. Produktyvumo pokyčiai įvertinti kaip žemės ūkio produkcijos apimties indekso santykis su bendru išlaidų indeksu ir pridėtinės vertės indekso santykis su vidutiniu sąlyginiu darbuotojų skaičiaus indeksu. Pagrindiniais produktyvumo didėjimo veiksniais Lietuvos žemės ūkyje laikytini žemės ūkio produkcijos gamybos apimties didinimas, išlaidų mažinimas. [Iš leidinio]

ENPaper presents the country's agricultural income and productivity assessments. According to the economics accounts for agriculture and the survey on number of agriculture employees, completed analysis of income and productivity. The aim is to estimate and provide the EU – 27 Member States income and productivity of the agriculture sector. In the publication also is presented the main methodological concept of indicators and application aspects. An overview changes of agricultural production output, intermediate consumption, capital consumption (depreciation), the number of employees, value added and income and the development opportunities that can lead to productivity in the agricultural sector. Productivity changes are interpreted as the agricultural production volume index ratio to the total cost index and the index ratio of value added to the average number of employees index. The main factors of the growth of productivity in agriculture of Lithuania are increasing an agricultural production volumes and reduction of the cost. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42304
Updated:
2018-12-17 13:20:24
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: