Korupcija privačiame sektoriuje : apibrėžties ir teisinio reguliavimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcija privačiame sektoriuje: apibrėžties ir teisinio reguliavimo galimybės
Alternative Title:
Corruption in the private sector: definitions and regulatory options
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(1), p. 201-220
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos teisinėje literatūroje šiai temai skiriama mažai dėmesio. Dažniausiai tvirtinama, kad yra korupcija privačiame sektoriuje, tačiau išsamiai tyrinėta iki šiol nebuvo. Straipsnyje nagrinėjama korupcijos privačiame sektoriuje sąvoka ir jos skirtis nuo korupcijos viešajame sektoriuje sąvokos, nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija šiame sektoriuje. Autoriaus nuomone, korupcija privačiame sektoriuje yra asmenų, dirbančių privačiame sektoriuje, elgesys, kai pažeidžiamos einamos pareigos ir nustatyti elgesio standartai siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant savininko interesams. Esminiai požymiai, kuriais korupcija privačiame sektoriuje skiriasi nuo korupcijos viešajame sektoriuje, yra veikiančių subjektų savybės ir veikimo sritis. Straipsnyje apžvelgiami sociologiniai tyrimai, atlikti nevyriausybinių organizacijų užsakymu įvairiose ūkio srityse. Atskirų ūkio sektorių ir Eurobarometro tyrimai atskleidžia, kad korupcijos privačiame sektoriuje problema egzistuoja ir yra vertinama neproporcingai, palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu. Taip pat apžvelgiamos korupcijos privačiame sektoriuje formos ir būdai, analizuojama atsakomybė už korupciją šiame sektoriuje.Tarptautinių kovos su korupcija teisės aktų, ratifikuotų Lietuvos Respublikos Seimo, yra pakankamai, tačiau Lietuvos nacionalinėje teisėje yra teisinio neapibrėžtumo. Tai sukelia sunkumų, kai kovojant su korupcija privačiame sektoriuje praktiškai taikomi baudžiamieji teisiniai instrumentai. Tarptautiniuose teisės aktuose siūlomoms korupcijos privačiame sektoriuje prevencijos priemonėms įgyvendinti Lietuvoje nėra pakankamo teisinio pagrindo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Korupcija; Korupcijos prevencija; Privatus sektorius; Viešasis sektorius; Corruption; Criminal liability; Criminal responsibility; Prevention of corruption; Private sector; Public sector.

ENLithuanian legal literature devotes scarce attention to this topic. It is often claimed that corruption does exist in the private sector, but there has so far been no thorough research conducted on this issue. The present article deals with the concept of corruption in the private sector and its separation from the definition of corruption in the public sector, national and international legislation concerning the fight against corruption in the private sector. In the opinion of the author, corruption in the private sector is the conduct of individuals working in the private sector resulting in a breach of their duties and establishment of standards of conduct benefiting themselves or other persons and acting to the detriment of the interests of the owner. The main features which make corruption in the private sector different from corruption in the public sector are the characteristics and scope of activities of the entities concerned. The article presents the sociological studies carried out at the order of non-governmental organizations in various sectors of the economy. Studies of individual economic sectors and Eurobarometer surveys show the existence of the problem of corruption in the private sector and disproportions in its assessment in comparison with the European Union average. It also looks at forms and techniques of corruption in the private sector, examines the possibility of liability for corruption in the private sector.There are enough international legal acts concerning the fight against corruption in the private sector as ratified by the Parliament of the Republic of Lithuania. However, the Lithuanian national law contains much legal uncertainty. This causes difficulties when criminal legal instruments are actually used to combat corruption in the private sector. In Lithuania, there is not a sufficient legal basis for implementation of measures of prevention of corruption in the private sector as proposed by international legal acts. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42083
Updated:
2019-02-23 18:37:50
Metrics:
Views: 48
Export: