Gabių gimnazijos mokinių santykiai ir jų tobulinimo edukacinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gabių gimnazijos mokinių santykiai ir jų tobulinimo edukacinės prielaidos: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Pages:
182 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Gabūs vaikai; Ugdymas; Gimnazija.
Keywords:
LT
Gabūs vaikai; Gimnazijos; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Relations of gifted secondary school pupils and education preconditions for their improvement Vilnius, 2011 59 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta gabių gimnazijos mokinių santykių tyrimams, todėl ja siekiama apibrėžti gabių mokinių santykių su mokytojais, bendraamžiais, savimi ir mokymusi sklaidą, išskirti edukacinius veiksnius, darančius poveikį šių santykių raidai bei išryškinti santykių tobulinimo edukacines prielaidas. Pirmoje dalyje analizuojami santykių fenomeno teoriniai pagrindai, atliekama gabių mokinių ugdymo transformacijų sisteminė analizė. Disertacijos empirinėje dalyje pristatomi pozityvistine tyrimo paradigma grindžiami gabių mokinių mokymosi aplinkos, statuso klasėje tyrimai ir interpretacine paradigma grindžiamas gabių mokinių santykių tyrimas. Pastarasis laikomas nagrinėjamo fenomeno pagrindu, nes atskleidžia gabiam mokiniui asmeniškai reikšmingus ryšius. Tyrimo duomenys parodė, kad gabių mokinių santykių plotmė skleidžiasi asmeninio ir dalykinio bendravimo pagrindu. Ryškėja, kad pedagogų dalykinės žinios ir jų pateikimo būdas ne visada atitinka gabių mokinių poreikius, o asmeniniuose santykiuose tiek su mokytojais, tiek su bendraamžiais gabūs gimnazistai pasigenda humaniškumo. Mokymosi prasmę šie ugdytiniai daugiau sieja su pragmatiniais dalykais, o jų santykis su savimi grindžiamas realistiniu savęs vertinimu. Gabių mokinių santykiams didžiausią poveikį daro pedagogų asmeninės savybės ir profesinės kompetencijos, taip pat panašumo su bendraamžiais patyrimas. Todėl gabių mokinių santykių tobulinimo edukacinės prielaidos grįstinos pedagogų metodologinio ir dalykinio pasirengimo gilinimu; ugdymo tikslų, apimančių mokinių humanistinių vertybių internalizaciją, kėlimu; gabių mokinių ugdymo proceso vadybos gerinimu.

ENThe PhD thesis is aimed at the research of bright pupils’ relations. It therefore seeks to define the spread of relations between bright pupils and teachers, peers, oneself and learning, distinguish educational factors, making an impact on the development of these relations, and highlight educational preconditions for improvement of these relations. The first section analyses the theoretical basis for the phenomenon of relations, a systemic analysis of transformations in bright pupil education is performed. The empirical section of the thesis presents the research of bright pupils’ learning environment and their status in the class based on positivist research paradigm and the research of bright students’ relations based on interpretational paradigm. The latter is considered the basis for the analysis of the phenomenon because it reveals the relations, which are personally significant for bright pupils. The research data revealed that bright pupils’ relations are based on personal and subject-related communication. It is obvious that teachers’ subject knowledge and its delivery mode does not always meet bright pupils’ needs, and bright pupils see humanism as lacking in personal relations with teachers and peers. Pupils relate the meaning of learning with pragmatic things, and their relation with themselves is based on realistic self-assessment.Bright pupils’ relations are affected most by teachers’ personal qualities and professional competences, as well as experience of similarity with their peers. Educational preconditions for improvement of bright pupils’ relations therefore should be based on improvement of teachers’ methodological and subject-related competences; setting educational goals, which cover internalisation of pupils’ humanistic values; improvement of management process of bright pupil education.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4177
Updated:
2022-01-26 18:21:06
Metrics:
Views: 26
Export: