Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką: disertacija
Alternative Title:
Training of Self-Efficacy of Young People with Moderate Intellectual Disabilities Promoting Art Expression in Educational Situations
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universitetas, 2006.
Pages:
224 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2006 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Šiaulių universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Training of self-efficacy of young people with moderate intellectual disabilities promoting art expression in educational situations Šiauliai : Šiaulių universitetas, 2006 39 p
Summary / Abstract:

LTTemos aktualumą lėmė specialiajame ugdyme įsitvirtinusios socialinės-interakcinės paradigmos idėjos, kurios aktualizuoja intrapersonalinės ugdymo realybės lygmenį. Intrapersonalinis ugdymo realybės lygmuo apima asmens savireguliacijos procesą, kurio schemą normalaus intelekto asmenims yra nurodęs A.Bandura. Bet nerasta šaltinių, kuriuose Bandura ar jo bendradarbiai, būtų tyrę, kiek bendra savireguliacijos mechanizmo schema gali padėti paaiškinti sutrikusio intelekto asmenų elgesį. Aš veiksmingumo sampratos ir fenomeno perkėlimas į specialųjį ugdymą sąlygojo: Tyrimo objektą – vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumas. Tyrimo tikslą – vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Tyrimas atliktas pagal trianguliacijos principą, derinant kokybinius ir kiekybinius metodus. Aš veiksmingumo ypatybių, lavinimo sąlygų ir priemonių, ugdytinių poreikių pedagoginėje sąveikoje operacionalizacija atlikta naudojantis literatūros analize. Tiriant pedagoginės sąveikos pobūdį naudotasi stebėjimo metodu, aprašomosios matematinės statistikos duomenų grupavimo ir grafiniais duomenų vaizdavimo metodais. Analizuojant ugdytinių piešinius naudotasi pagrįstosios teorijos (Grounded theory) ir projekcinės namo, medžio, žmogaus (H-T-P) metodikos elementais. Vidutiniškai sutrikusio intelekto ugdytinių Aš veiksmingumo apraiškos interpersonaliniame lygmenyje atskleidžiamos pasinaudojus fenomenologiniu metodu. Gauti intrapersonalinio ugdymo realybės lygmens duomenys pateikiami atvejo analizėse. [Iš leidinio]

ENRelevance of the topic was determined by the ideas of the social-interactive paradigm established in specialised education which actualised the level of intrapersonal educational reality. The intrapersonal level of educational reality covers the person’s self-regulation process whose scheme for persons with normal intelligence is developed by Bandura. Transposition of the self-efficacy concept and phenomenon into specialised education determined the following: the object of the study – self-efficacy of young people with moderate intellectual disabilities. The goal of the study – development of self-efficacy of young people with moderate intellectual disabilities through promotion of art expression in educational situations. The study was carried out based on the triangulation principle combining qualitative and quantitative methods. Operationalisation of self-efficacy peculiarities, educational conditions and means and needs to be developed in pedagogical interaction was implemented through analysis of literature. Analysis of the nature of pedagogical interaction was based on the observance method and methods of descriptive mathematical statistical data grouping and graphic data representation. Analysis of drawings by young people was based on elements of the grounded theory and the projection House-Tree-Person methodology. Manifestations of self-efficacy of young people with moderate intellectual disabilities at the interpersonal level are revealed through the phenomenological method. Data of the intrapersonal educational reality obtained are presented in case studies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4166
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 29
Export: