Nauda kaip mokyklos įsivertinimo proceso kokybės rodiklis : mokytojų nuomonės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauda kaip mokyklos įsivertinimo proceso kokybės rodiklis: mokytojų nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Value as an indicator of quality of the process of school evaluation: analysis of attitude of teachers
In the Journal:
Keywords:
LT
programų vertinimas; nauda; mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas; mokytojų nuomonė..
EN
evaluation of programs; benefits; quality of performance in school self-evaluation; teacher opinion.
Summary / Abstract:

LTMokyklos kokybės įsivertinimas Lietuvoje yra suvokiamas ir pristatomas kaip viena pagrindinių švietimo strateginių ir prioritetinių iniciatyvų, pripažintų kaip savarankiškas mokyklos tobulinimo veiksnys ir būtina sąlyga. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra ir instrumentas, padedantis mokyklos vadovui vykdyti švietimo stebėseną, įsivertinti mokyklos švietimo kokybę ir priimti sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą. Straipsnyje keliami probleminiai klausimai: kokia yra organizacijos įsivertinimo, kaip mokyklos tobulinimo instrumento, reikšmė? Kaip išsamiai mokyklos bendruomenė suvokia įsivertinimą? Kokią naudą ir galimybes (ir kodėl) mokytojai įžvelgia (arba ne) tobulėdami profesiniame lygmenyje, dalyvaudami mokyklos veiklos kokybės įsivertinime? Straipsnyje, remiantis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų nuomonės tyrimo rezultatais, atskleidžiamas pedagogų požiūris į įsivertinimą, kaip pagrindą ir galimybę nuolatos tobulinti mokyklos veiklą ir gerinti ugdymo procesą. Pristatomos nustatytos mokytojų suvokiamos įsivertinimo naudos tiek organizacijos, tiek individo lygmenimis. Remiantis tyrimo rezultatais, pagrindžiama, kad individualus naudos dalyviui ir organizacijai suvokimas yra svarbiausias motyvatorius dalyvaujantiems įsivertinime ir pagrindinis šio proceso kokybės rodiklis. [Iš leidinio]

ENEvaluation of quality of schools in Lithuania is understood and presented as one of the main strategic and underlying initiatives of education, recognized as a factor as well as an essential condition of independent school improvement. Evaluation of quality of a school is also an instrument, which helps the school principle to observe the quality of school education and to make decisions that ensure the improvement of school activity. It is important to stress that evaluation in Lithuanian schools has been analyzed most often in order to get answers to questions concerning suitability and applicability of methodology. There was no practical interest in such areas as what meanings and uses are seen by teachers who participate in evaluation. Therefore, problem questions are raised in the analysis: what is the importance of organization evaluation as an instrument for school improvement? How deep does the school community understand the evaluation as the base and possibility to constantly improve the school activity as well as the process of school education? What sense and possibilities (and why) do teachers see (or not) for own professional improvement by participating in evaluation of quality of school activity? The article reveals the attitude of pedagogues towards evaluation as the base and possibility for constant improvement of the school activity and the process of education, following results of the analysis of attitude of Lithuanian teachers from comprehensive schools.Value of evaluation, defined and recognized by teachers, is presented on levels of organization and individual. Moreover, it is motivated that participant's individual understanding of use and organization is the most important motivator for those participating in evaluation, it also is the core indicator of the quality of this process, requiring deeper analysis and further empirical research. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21655
Updated:
2018-12-17 12:28:53
Metrics:
Views: 69    Downloads: 3
Export: