Idėjų inventorius : literatūros kritika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idėjų inventorius : literatūros kritika
Editors:
Daugirdaitė, Solveiga, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004
Pages:
527 p.
Notes:
Kn. taip pat: Ilona, kokią ją prisimenu / Violeta Kelertienė, p. 487-496. Post scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai / Solveiga Daugirdaitė, p. 497-521. Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
I. Apie bendrąsias literatūros problemas ir prozą. Herojus lietuvių prozoje. Nauji keliai išeivijos literatūroje. Apie avangardo sąvoką ir dabartinę Lietuvos prozą. Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie moterų personažus dabartiniame Lietuvos romane. Keturi eskizai. Vinco Krėvės „Raganius“. Likimo žaismas – Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“. Nužmoginimo temos variacijos Juozo Apučio novelėse. Apnuoginta akis: kai kurie Mykolo Sluckio prozos aspektai. Romualdas Lankauskas – žmogus ir laikas. Tada, kai žodžiai lijo... Tikrovė ir fantazija Ramūno Klimo novelėse. Nepaklusnūs radiatoriai. Asmeniški demonai ir rašytojo pareiga. Neprijaukintos generacijos vaikai. Kažkas, kažkas... ir triukšmas aplink save. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Violeta Kelertienė. Toli nuo turgavietės. Vitališkumas nuolatinėje frustracijoje. Kazimiero Barėno „Kilogramas cukraus“. Audringo periodo mozaika. Kelios mintys apie Kazio Almeno ir Bernardo Prapuolenio kūrybą — II. Apie poeziją. Miestas Juditos Vaičiūnaitės poezijoje. Mitas kaip savasties veidrodis: Juditos Vaičiūnaitės poezija. Algimantas Mackus. Idėjų inventorius sugrįžimuose į Sodomą. Kazys Bradūnas – „Sidabrinės kamanos“. Kazio Bradūno „Prierašai“. Poezija, kuriai neįmanoma pasenti: Visa Henriko Radausko kūryba vienoje knygoje peržvelgus. Nebėra nieko svetimo. Išbalę mėnulio akmenys. Henriko Nagio „Broliai balti aitvarai“. Naujoji Henriko Nagio poezijos knyga. Vitalijos Bogutaitės „Lietus ir laikas“. Marijos Saulaitytės poezija „And you“. Apie daiktų paviršium čiuožiantį laiką. Danguolės Sadūnaitės „Baltas ievos medis“— III. Apie dramą, vertimus, kritiką ir kt. Juozo Glinskio dramaturgija ir žiaurumo teatras. Algirdo Landsbergio partizaninė drama. Kosto Ostrausko „Kvartetas“. Dokumentinė drama su šelmišku mirktelėjimu. Peržengiant kalbos sienas: Lietuvių literatūros pavyzdys. Aloyzo Barono romanas angliškai. Keletas minčių apie vertimus. Keturiolika išeivijos rašytojų: Rimvydo Šilbajorio „Perfection of Exile“. Tauta tikrovės ir mito žaisme — IV. Apie visuotinę literatūrą. Graham Greene. Samuel Beckett. „Šv. Urbono gatvės raitelis“: Mordecai Richler ir jo paskutinioji knyga. Mūsų laikų klaidos: Leno Petersono radijo pjesę „Vargas dėl milžinų“ vertinant. Arthuras Koestleris – romanistas — V. Apie visuomenę. Kelios mintys apie kultūrinį gyvenimą. Apie kritiką. Ir šviesa, ir tiesa... Dienos temomis. Studentų maištas: anketinis simpoziumas. Kartų skirtumai mūsų išeivijoje: anketinis simpoziumas. Moterys juk nepriklauso skirtingam pasauliui. Leiskit į tėvynę – o kodėl mes negrįžtame? — Ilonos Gražytės-Maziliauskienės bibliografija — Iliustracijos — Ilona, kokią ją prisimenu / Violeta Kelertienė — Post scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai / Solveiga Daugirdaitė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvių išeivijos literatūra; Modernizmas; Postmodernizmas; Vertybės
EN
Lithuanian literature in exile; Modernism; Postmodernism; Values
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiami šiuolaikinės lietuvių literatūros interpretatorės Ilonos Gražytės-Maziliauskienės (1933-2001) straipsniai ir recenzijos apie lietuvių ir visuotinę literatūra, interviu. Iki šiol jos raštai buvo išbarstyti periodikoje bei kolektyviniuose rinkiniuose. Atrodo, kad Gražytė-Maziliauskienė savo darbų surinkti ir išleisti atskira knyga neketino, todėl šis rinkinys padės įvertinti jos kūrybos visumą ir suteiks impulsų šiuolaikinei literatūros kritikai. Deja, daugelis kritikės paskaitų, pranešimų nebuvo parašyti – ji sugebėjo improvizuoti, pasidėjusi prieš save beveik tuščia popieriaus lapą. Gražytės-Maziliauskienės kritikos darbai suskirstyti į 5 skyrius pagal temas: apie bendrąsias literatūros problemas ir prozą; apie poeziją; apie dramą, vertimus, kritiką ir kt; apie visuomenę. Redaguojant siekta rasti pusiausvyrą – išlaikyti kiek galima autentiškesnę autorės kalbą, kartu atsižvelgiant į šiuolaikinius kalbos reikalavimus. Tekstus iš anglų kalbos išvertė Danutė Kalinauskaitė, lietuviškai jie skelbiami pirmą kartą. Knygos gale pateikiama svarbiausių autorės darbų bibliografija, nuotraukos ir du straipsniai apie ją – kolegės ir draugės Violetos Kelertienės „Ilona, kokią ją prisimenu“ bei knygos sudarytojos Solveigos Daugirdaitės „Post Scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai“, kuriuose aprašomas medžiagos knygai rinkimas, apžvelgiamas kritikės gyvenimo kelias nuo gimimo iki pat paskutiniųjų metų kovojant su sunkia liga, štrichuojamas asmenybės portretas, cituojami amžininkų prisiminimai, nubrėžiamos svarbiausios jos kritinio mąstymo linkmės ir principai.

ENArticles and reviews about Lithuanian and universal literature, as well as interviews by interpreter of modern Lithuanian literature Ilona Gražytė-Maziliauskienė (1933–2001) are published in the book. So far, her works have been scattered in periodical publications and collections. It seems that Gražytė-Maziliauskienė did not intend to collect and publish her works in a separate book; therefore, this collection will facilitate the appreciation of the entire collection of her works and provide an impetus for the modern literary review. Unfortunately, most of her lectures and presentations were unwritten – she managed to improvise having a nearly blank sheet of paper. The author’s reviews have been divided into five chapters by topics: about general literature problems and prose; about poetry; about drama, translations, literary review, etc; about the society. While editing, it was sought to find the balance, i.e. retain the author’s language as authentic as possible and observe the modern language requirements at the same time. English texts were translated by Danutė Kalinauskaitė. It is the first time they have been published in Lithuanian. At the end of the book, the reader can find the bibliography of the author’s most significant works, photos and two articles about her – by her colleague and friend Violeta Kelertienė “Ilona, the Way I Remember Her” and compiler of the book Solveiga Daugirdaitė “Post Scriptum for Ilona Gražytė-Maziliauskienė Book”, where the collection of material for the book is described, the reviewer’s life from her birth till the last years spent fighting a serious disease is overviewed, the sketch of her personality is drawn, the memories of her contemporaries are cited and the major trends and principles of her critical thinking are determined.

ISBN:
9955475730
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40065
Updated:
2017-10-11 14:09:02
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: