Пути решения проблем национальной безопасности Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Пути решения проблем национальной безопасности Литвы
Keywords:
LT
Lietuvos saugumo politika; Nacionalinio saugumo modeliai; Nacionalinio saugumo politika; Nacionalinio saugumo strategija; Nacionalinis saugumas; Strateginės koncepcijos.
EN
Lithuania; Lithuanian security politics; National Security; National Security Models; National Security Policy; National Security Strategy; Strategic concepts.
Summary / Abstract:

LTGeopolitikos žodyne „nacionalinio saugumo“ sąvoka atsirado XX a. pr., kai JAV prezidentas T. Ruzveltas kreipėsi į šalies kongresą dėl Panamos kanalo statuso. Šiandien tarp svarbiausių pasaulio valstybių nacionalinio saugumo tikslų atsiduria valstybės statuso ir vaidmens tarptautinėje sistemoje stiprinimas, nacionalinių interesų gynyba, valstybės ekonominio, politinio ir karinio savarankiškumo, valstybinių sienų išsaugojimas ir užtikrinimas, gyvybiškai svarbių nacionalinių interesų zonos apibrėžimas. Šio darbo tikslas – nustatyti ir susisteminti Lietuvos saugumo politikos tikslus, atskleisti svarbiausius Lietuvos nacionalinio saugumo strategijos trūkumus ir galimus jų įveikimo būdus. Straipsnyje nagrinėjama geostrateginė ir geopolitinė Lietuvos aplinka, geopolitinės aplinkos sąlygoti išoriniai rizikos veiksniai, iššūkiai ir pavojai. Autorius taip pat daug dėmesio skiria šalies vidaus grėsmėms ir rizikoms bei aptaria galimas priemones tas rizikas ir grėsmes sumažinti. Tarp pagrindinių Lietuvos nacionalinio saugumo priemonių ir sąlygų – draugiški Lietuvos santykiai su užsienio valstybėmis, stabilumas regione ir integracija į euroatlantines struktūras. Globalizacijos sąlygomis vienos valstybės pajėgų užtikrinti nacionalinį saugumą nebepakanka. Lietuvos nacionalinio saugumo politika siekiama užtikrinti valstybės, institucinės jos gynybos sistemos veikimą, piliečių ir jų visuomeninių sambūrių gyvybingumo sąlygas. Šiuo metu didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui – šalies vidaus ekonominiai, socialiniai ir politiniai konfliktai, dalijantys visuomenę į priešiškas stovyklas.

ENIn the dictionary of geopolitics, the concept of national security was introduced in the early 20th century when US President Theodore Roosevelt applied to the country’s Congress in relation to the status of the Panama Canal. Today the key national security goals of states around the world include strengthening of a state’s status and role in the international system, defence of national interests, preservation and ensuring of a state’s economic, political and military autonomy, and of state borders, and defining of the area of vital national interests. The work aims to establish and systematise goals of Lithuania’s security policy, to reveal the major drawbacks of Lithuania’s national security strategy and possible ways of overcoming them. The article examines the geostrategic and geopolitical environment in Lithuania, external risk factors, challenges and dangers conditioned by the geopolitical environment. The author also focuses on the country’s internal threats and risks, and discusses possible measures for reducing those risks and threats. Lithuania’s main national security measures and conditions include Lithuania’s friendly relations with foreign states, stability in the region and integration into Euro-Atlantic structures. In conditions of globalisation, one state’s forces are no longer sufficient to ensure national security. Lithuania’s national security policy is aimed at ensuring the functioning of the state and its institutional defence system, and conditions for viability of citizens’ and their political rallies. Currently, the greatest threat to Lithuania’s national security is internal economic, social and political conflicts in the country which divide society into opposing camps.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39748
Updated:
2017-01-01 08:10:26
Metrics:
Views: 4
Export: