Žurnalistų imuniteto samprata baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žurnalistų imuniteto samprata baudžiamajame procese
Alternative Title:
Concept of journalists' immunity in the criminal procedure
In the Journal:
Teisės problemos. 2005, Nr. 1 (47), p. 62-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Imunitetas; Žurnalistas; Žurnalistų imunitetas; Criminal procedure; Immunity; Immunity of journalists; Journalist.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Imunitetas; Politinės teisės / Political rights; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žiniasklaida / Media; Žurnalistika / Journalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami žurnalistų imuniteto baudžiamajame procese sampratos klausimai, susiję su informacijos laisvės garantijomis. Žiniasklaidos veikla reglamentuojančiuose teisės aktuose nepakankamai realizuota pirminė teisinė idėja užtikrinti informacijos laisvės principo įgyvendinimą valstybėje. Būtina nustatyti atitinkamą teisinio reguliavimo modelį ir baudžiamojo proceso veikloje. Žurnalistų imunitetas baudžiamajame procese tiesiogiai susijęs su liudytojo procesinių interesų apsauga. Tai reiškia, jog, nesant atitinkamo teisinio reguliavimo mechanizmo, sunku apsaugoti žurnalistų interesus, kai jie, atlikdami savo tiesiogines pareigas, sužino reikšmingą baudžiamųjų bylų tyrimui ar nagrinėjimui informaciją. Todėl įstatymų leidėjas sukūrė tokių asmenų apklausos baudžiamajame procese formą, neleidžiančią jų apklausti apie tai, kas pagal Visuomenės informavimo įstatymą sudaro informacijos šaltinio paslaptį. Tačiau ši procesinė forma nėra absoliuti. Jos pagrindus numato tarptautiniai teisiniai standartai, įtvirtinti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei pagrindiniame Lietuvos įstatyme - Konstitucijoje. Vadinasi, žurnalistų imunitetas baudžiamajame procese yra sąlyginis, - teismas gali įpareigoti žurnalistą atskleisti informacijos šaltinio paslaptį vardan svarbesnių visuomenės ir valstybės interesų apsaugos, teisingumo vykdymo garantijų. Pabrėžtina, jog žurnalistų imuniteto užtikrinimo teisimo mechanizmo pobūdis kelia pagrįstų abejonių. Taip yra todėl, kad įstatymų leidėjas vengia atsižvelgti į Lietuvos konstitucinę jurisprudenciją.Visa tai lemia liudytojų-žurnalistų - procesinių interesų apsaugos mechanizmo nekonkretumą ir teisinio aiškumo stoką. Informacijos laisvės įgyvendinimas valstybės mastu - vienas iš esminių konstitucinių uždavinių, kuriuos valstybės institucijos privalo įgyvendinti visose veiklos sferose, t. y. ir nustatant tiesą baudžiamosiose bylose. Šiam uždaviniui įgyvendinti būtinos specialios priemonės bei teisinio reguliavimo mechanizmas, kad tiriant bei nagrinėjant baudžiamąsias bylas būtų apsaugoti žiniasklaidos atstovų - žurnalistų - interesai. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 80 str. 5 punkte apibrėžta žurnalistų apsauga, kurią valstybė jiems suteikia garantuodama informacijos laisvę. Žurnalistas negali būti apklausiamas kaip liudytojas apie tai, kas sudaro jo informacijos šaltinio paslaptį. Baudžiamajame procese tokios aplinkybės buvimas sąlygoja liudytojo imuniteto (papildomos garantijos) atsiradimą. [...] Šiame straipsnyje atliekamo tyrimo tikslas - apibrėžti žurnalistų imuniteto baudžiamajame procese sampratą: nustatyti imuniteto reikšmę, jo pobūdį, galiojimo pagrindus bei užtikrinimo mechanizmą. Taip bus galima pamatyti, ar nustatytas teisinis reguliavimas baudžiamojoje teisenoje pakankamai apsaugo žurnalisto interesus. Remiantis filosofiniu bei formaliosios logikos metodais, straipsnyje siekiama atskleisti žurnalistų imuniteto reikšmę, turinį ir įgyvendinimo sąlygas bei tvarką. Šie metodai straipsnyje taikomi analizuojant Lietuvos ir užsienio valstybių teisės aktus, teismų praktiką, tarptautinės teisės dokumentus bei įvairių autorių mokslinę nuomonę. [Iš leidinio]

ENThe concept of journalist's immunity in the criminal procedure is analyzed in the article. The questions of the concept arc directly related to the freedom guarantees of mass media. The primary legal idea to ensure the implementation of the principle of freedom of mass media across the country, is not sufficient in the mass media laws. This is so why an appropriate legal regulation model should be established in the activity of criminal procedure. The journalists' immunity in the criminal procedure is directly related to the protection of witnesses' procedural interests. It means, in the absent of appropriate legal regulation mechanizm, it is impossible to ensure the protection of witnesses, that in performing the office found out relevant to the investigation or hearing of criminal cases information. This is the way why legislator established the procedural form of examining such persons, which sets up a prohibition to make an examination for the reason of confidentiality of the source of information under the Law of the Republic of Lithuania on Providing Information to the Public. However this form is not the kind of absolute. And the reasons for this arc established in the main law of Lithuanian Republic - the Constitution. In addition the legal international instruments like European Human Rights Convention and the like establishes the same. This makes an immunity of journalists as a conditional one. According to this the court (judge) can charge the journalist to discover the secret of information source in order to protect major interests of society and the state, guarantee the administering of justice. [...]. [text from author]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39502
Updated:
2016-12-09 19:03:48
Metrics:
Views: 46
Export: