Academic library as the space for the development of future physical education professionals' competence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Academic library as the space for the development of future physical education professionals' competence
Alternative Title:
Akademinė biblioteka kaip būsimųjų kūno kultūros mokytojų profesinės kompetencijos plėtojimo erdvė
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 104-115
Keywords:
LT
Akademinė biblioteka; Būsimųjų kūno kultūros mokytojų rengimas; Informacinis raštingumas; Išgyvenimai bibliotekoje.
EN
Academic library; Education and training of future physical educators; Information literacy.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje pirmiausia pagrindžiamos akademinės bibliotekos kaip studentą/būsimąjį mokytoją įgalinančios aplinkos sąlygos: komunikavimo, fizinės, pragmatinės. Remiantis šiuo teoriniu pagrindu buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimas atliktas Lietuvos kūno kultūros akademijos Sporto edukologijos fakultete. Apklausta 160 pirmojo ir ketvirtojo kurso studentų: pirmojo kurso studentai sudarė 57% (n=90), o ketvirtojo kurso - 43 (n=70) imties sklaidos; apklausta 70% (n=112) vaikinų), o merginų - 30% (n=48). Kadangi feministinė sociologijos teorija teigia, kad mokytojo profesijai lemta būti feministine, tai straipsnyje daroma išvada, kad tiriamųjų pasiskirstymą pagal lytį galėjo įtakoti sportinio, o ne pedagoginio išsilavinimo pasirinkimas. Atlikus tyrimą išryškėjo, kad absoliuti tiriamųjų dauguma (87,6% pirmojo kurso ir 90,1% ketvirtojo) lankosi tik akademinėje savo aukštosios mokyklos bibliotekoje, o tarp jos lankytojų daugiau yra merginų (97,9% ir 84,8%; p<0,05). Pirmiausia tyrime siekta nustatyti studentų požiūrį į bibliotekos, kaip mokymosi aplinkos, sąlygas ir atskleisti šio požiūrio sąsajas su studijų trukme, bibliotekoje praleidžiamu laiku bei studentų pasiekimais. Kelta prielaida, kad nepalankiau akademinės bibliotekos, kaip mokymosi aplinkos, sąlygas vertina tie studentai, kurie mokosi baigiamajame (ketvirtajame) kurse, mažiau laiko praleidžia bibliotekoje ir kurių akademiniai pasiekimai nėra aukšti. Kelta prielaida pasitvirtino. [...]. Apžvelgta mokslinė literatūra apie akademinės bibliotekos vaidmenį informacinėje visuomenėje rodo, jog informacinės visuomenės lygis ir apimtis labiau orientuoti į informacijos vartojimą.Pastarasis veiksnys, kaip informacinio raštingumo raiška, gali užtikrinti efektyvesnį asmens veiksmingumą visose jo veiklos srityse. Ši nuostata didina akademinės bibliotekos vaidmenį rengiant kūno kultūros mokytojus, gebančius atsirinkti jiems būtiną informaciją. Šiame kontekste ypač svarbu apibrėžti akademinės bibliotekos, kaip mokymosi aplinkos veiksnio, sąlygas, įgalinančias studento mokymąsi. Atlikta analizė leido išskirti bibliotekos komunikavimo, fizines, pragmatines sąlygas bei jų apraiškas. Studentų išgyvenimų, patiriamų bibliotekoje, tyrimo duomenys rodo, kad bibliotekos edukacinį vaidmenį rengiant būsimąjį kūno kultūros mokytoją silpnina bibliotekos komunikavimo sąlygos, ypač tokios šių sąlygų apraiškos kaip grubus ir lėtas aptarnavimas bei neaiškūs nurodymai. Studentai, turintys aukštesnius akademinius pasiekimus kritiškiau vertina minėtąsias komunikavimo sąlygų apraiškas. Pažymėtina, jog studentai, retai besinaudojantys bibliotekos paslaugomis, dažniau nepatenkinti bibliotekos personalo darbo kultūra. Merginos, lyginat jas su vaikinais, aukščiau įvertino savo kompetenciją atliekant informacijos paiešką jas dominančia tema. [...]. Analizuojant tiriamųjų vertinimus apie akademinę biblioteką, nustatyta, kad geriausiai studentai atsiliepia apie tokius bibliotekos pragmatinių sąlygų kintamuosius kaip žinių šaltinis ir savarankiška studijų vieta, teigiamai jie vertina bibliotekos komunikavimo kintamąjį – personalo profesionalumą. Blogiau studentai vertina bibliotekos pragmatinių sąlygų apraiškas – naujausią literatūrą ir naujausias technologijas bei bibliotekos fizinių sąlygų apraišką – patogias darbo vietas. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the value of an academic library stemming from the aspiration of the university to educate and train students who would be able to function in the society characterized by an increasing flow of information (Owusu-Ansah, 2001). The article provides the basis for the communication, physical and pragmatic conditions of an academic library as an environment that empowers the student/future teacher. The interpretation of the findings of the study showed that an academic library, both as a learning environment and an environment that empowers the student for seeking professional qualification, develop the future physical educator from the professional and the academic perspective and as a personality. The criterion of the effectiveness of the development of future specialist's competence can be considered to be the character of experiences caused by the preparation of re-examinations and various control tests, preparation of projects, and search for material on the topic of interest, created by the global academic community. The character of experiences may weaken the educational influence of the library. The improvement of study environments should be based on the opinion of students who have higher academic achievements and spend more time in the library. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39117
Updated:
2021-01-13 18:24:49
Metrics:
Views: 4
Export: