The Relationship between students' academic identity and academic achievements

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Relationship between students' academic identity and academic achievements
Alternative Title:
Studentų akademinio identiteto ir studijų pasiekimų sąsajos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 1 (47), p. 62-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademiniai pasiekimai; Akademinis identitetas; Akademinė tapatybė; Psichologiniai; Psichologiniai faktoriai; Psichologiniai, socialiniai ir demografiniai veiksniai; Socialiniai ir demografiniai faktoriai; Socialiniai ir demografiniai veiksniai; Studijų pasiekimai; Academic achievements; Academic identity; Psychological; Psychological factors; Psychological, social and demographic factors; Social and demographic factors.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti studentų akademinio identiteto ir pasiekimų sąsajas bei vertinti veiksnius, galinčius daryti įtaką akademinio identiteto formavimuisi. Howard (2003) akademinį identitetą apibūdina kaip platesnės (globalios) autokoncepcijos dimensiją, kuri akademinių pasiekimų motyvacijoje vaidina esminį vaidmenį. Akademinis identitetas yra lygmuo, kuriuo besimokančiojo akademinė veikla ir jos rezultatai bei su ja susiję lūkesčiai įtakoja jo bendrąją autokoncepciją, savivertę. Osborne (1997) nuomone, akademinis identitetas reiškiasi asmens pasiryžimu mokytis atsakingai, noru stengtis bei skirti pakankamai laiko studijoms, mokymosi svarbos suvokimu ir jo kokybės siekimu, saviraiškos galimybių paieška, pozityviu požiūriu į žinių ir gebėjimų vertinimą. Tyrime dalyvavo 622 Lietuvos kūno kultūros akademijos Sporto edukologijos ir Sporto technologijų fakultetų I–IV kursų studentai (366 vaikinai ir 256 merginos). Jo metu buvo taikytas apklausos raštu metodas, kurio pagrindą sudarė Osborne (1997) akademinio identiteto skalė. Be to, buvo įvertintos ir studentų socialinės – demografinės charakteristikos. Tyrime buvo keltos dvi hipotezės. Rezultatai parodė, kad pirmoji prielaida, jog egzistuoja studijų pasiekimų ir akademinio identiteto sąsaja, visiškai pasitvirtino.[...] Antroji tyrimo hipotezė taip pat pasitvirtino, nors ir ne iki galo. Kaip ir tikėtasi, labiausiai studentų akademinį identitetą prognozuoja lytis.[...].Tyrimas patvirtino keltą prielaidą, jog egzistuoja glaudi sąveika tarp akademinio identiteto ir studijų sėkmės, t.y. tie studentai, kurių akademinis identitetas yra aukštesnis, išsiskiria iš bendraamžių ir aukštesniais studijų pasiekimais. Taip pat rastas ryšys tarp akademinio identiteto ir kai kurių psichologinių, socialinių ir demografinių rodiklių. Antai nustatyta, kad akademinis identitetas glaudžiai susijęs su lytimi (merginos pasižymi stipresniu akademiniu identitetu), materialine studentų padėtimi (silpnesnis identitetas yra tų studentų, kurie mano, kad gyvena daug geriau nei dauguma kitų žmonių). Įtakos akademinio identiteto formavimuisi gali turėti ir tokie veiksniai kaip skirtingų asmenų patarimai renkantis studijas aukštojoje mokykloje, stojimo motyvai, sportiniai siekiai, socialinės akademinės aplinkos vertinimai. [Iš leidinio]

ENArticle aims to reveal the links between students’ academic identity and academic achievements, as well as asses the possible factors influencing the development of academic identity. The respondents were 622 undergraduate students of Lithuanian Academy of Physical Education, the Faculties of Sports Education and Sports Technologies (366 male and 256 female students). The research employed a questionnaire with the measurement scale of academic identity (Osborne, 1997). Besides, the social and demographic characteristics of students were estimated. The study confirmed the research assumption that there is a close connection between students’ academic identity and learning achievements, i.e. students demonstrating a higher level of academic identity are more successful. There were also links between academic identity and some social – demographic indicators of students. The research revealed that academic identity was connected with students’ gender, living conditions, motivation of choosing the studies at the academy, sports aspirations and the evaluations of academic environment. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39115
Updated:
2018-12-17 11:43:09
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: