Reklaminio-vizualinio teksto reikšmingumas priešmokyklinio amžiaus vaikų perkeltinės prasmės suvokimo formavimui(-si)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklaminio-vizualinio teksto reikšmingumas priešmokyklinio amžiaus vaikų perkeltinės prasmės suvokimo formavimui(-si)
Alternative Title:
Peculiarities of percieving promotional-visual texts and their educational importance for pre-school age children
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 68-75
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Reklama / Advertising; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamas probleminis klausimas – kaip priešmokyklinio amžiaus vaikai geba suvokti reklaminio-vizualinio teksto turinį bei perkeltinę jo prasmę. Tikslas – atskleisti reklaminio-vizualinio teksto suvokimo ypatumus ir jų edukacinį reikšmingumą priešmokyklinio amžiaus vaikams formuojant perkeltinės prasmės sampratą. Tyrime dalyvavo 24 Šiaulių miesto ikimokyklinės ugdymo įstaigos, dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtiniai bei Šiaulių mieste ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys 28 priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Taikyta keturių dienų eksperimentinė programa, naudojant šiuos metodus: pokalbį, diskusiją, vizualinio mąstymo strategijų metodą. Nustatyta, kad esamas vaikų perkeltinės prasmės suvokimo lygis yra vidutinis ir aukštas; vaikai reklaminius-vizualinius tekstus įsidėmi dėl juose veikiančių personažų. Labai svarbios reklaminiame-vizualiniame tekste skelbiamos loterijos, konkursai. Mažiau nei pusė apklaustų pedagogų teigė, kad ugdymo(si) procese naudoja reklaminius-vizualinius tekstus, siekdami išsiaiškinti ugdytinių poreikius, interesus, įvairių gebėjimų lygį, bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumus kompleksinėje veikloje. Nustatyta, kad reklaminio-vizualinio teksto naudojimas ugdymo(si) procese turi įtakos vaikų perkeltinės prasmės suvokimo lygio formavimui. Eksperimentinės programos taikymas padėjo E grupės vaikams pasiekti aukštesnį perkeltinės prasmės suvokimo lygį. Po pratybų vaikai geriau suprato reklaminio-vizualinio teksto metaforiškumą, o taip pat – jo tikslus bei turinį.Reikšminiai žodžiai: Perkeltinė prasmė; Priešmokyklinis ugdymas; Reklaminis – vizualinis tekstas; Reklaminis-vizualinis tekstas; Suvokimo lygis; Suvokimo ypatumai; Vertinimo kriterijai; Evaluation criteria; Figurative sense; Perception level; Perception peculiarities; Pre-school education; Promotional-visual text.

ENThe article considers the problematic question – how preschool children are able to perceive the content and figurative meaning of promotional-visual text. The goal is to reveal the peculiarities of promotional-visual text‘s perception and their educational significance to pre-school children in shaping their conception of figurative meaning. The study involved 24 pre-school institutions of Šiauliai, two groups of pre-primary pupils and 28 pre-school teachers working in Šiauliai‘ pre-school institutions. A four-day experimental program was practiced; the following methods were used: interview, discussion, strategy method of visual thinking. It was found that the existing level of children‘s perception of figurative meaning is average and high; children memorize promotional-visual texts because of characters acting in them. Advertised lotteries and contests are also very important in promotional-visual texts. Less than a half of surveyed teachers claimed that they use promotional-visual texts in teaching (learning) process in order to ascertain the learners‘ needs, interests, level of various abilities, peculiarities of communication and cooperation in integrated activity. It was found that the use of promotional-visual text in teaching (learning) process affect the formation level of how children perceive figurative meaning. The application of experimental program has helped children in group E to achieve the higher perception level of figurative meaning. After the practice, children had a better understanding of metaphorism of figurative meaning and also its purpose and content.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38683
Updated:
2018-12-17 12:08:35
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: