Žydai, holokaustas ir dabartinė Lietuva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai, holokaustas ir dabartinė Lietuva
Keywords:
LT
20 amžius; Izraelis (Israel); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dokumentai / Documents; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje knygos sudarytojas pateikia savo tyrinėjimą nagrinėjama tema. Aptariama žydų situacija Lietuvoje iki 1940 metų, Holokausto specifika Lietuvoje, lietuvių ir žydų santykiai po Antrojo pasaulinio karo. Aptariant žydų bendruomenės poziciją kuriantis Lietuvos valstybei ir trečiojo dešimtmečio pradžioje, pabrėžiama, kad žydai dalyvavo Versalio ir Paryžiaus Taikos konferencijose, rėmė lietuvius Vilniaus byloje su lenkais, žydų savanoriai dalyvavo nepriklausomybės kovose. Už šią paramą žydams buvo pažadėta politinė bei pilietinė teisių lygybė, plati tautinė savivalda. Nemažai dėmesio autorius skiria žydų nustūmimui į politinę kairę 1922–1940 m., žydų tapatinimo su komunistais ištakoms. Knygoje pateiktas įvairių JAV bei Izraelio žydų organizacijų požiūris į lietuvių ir žydų santykių problemą. Antroje knygos dalyje skelbiami dokumentai, be kurių, anot autoriaus, būtų sunku suprasti knygos straipsnius ir fotografijas. Tai Saugumo policijos ir SD operatyvinio būrio vado ataskaita apie žudynes Lietuvos teritorijoje 1941 m. vasarą ir rudenį, VLIK’o 1946 m. dokumentas apie lietuvių ir žydų santykius, 1947 m. balandžio 14-15 d. Miunchene įvykusio Lietuvos žydų sąjungos suvažiavimo rezoliucija, religinių santykių su judaizmu komisijos parengtas dokumentas “Mes atsimename: Šoa apmąstymas”. Trečioji knygos dalis skirta anksčiau skelbtiems didesnį atgarsį visuomenėje turėjusiems tekstams lietuvių ir žydų santykių tema.Reikšminiai žodžiai: Birželio sukilimas; Dokumentai; Istorinė atmintis; Lietuvių ir žydų santykiai; Litvakai; Moralinės atsakomybės problema; Nacių okupacija; Sovietų okupacija; Žydai; Žydų žudynės; „žydo-bolševiko“ įvaizdis; "Jew-Bolshevik" image; Documents; Historical Memory; Holocaust; June Uprising; Lithuania; Lithuanian-Jewish relations; Litvaks; Nazzi Occupation; Problem of moral responsibility; Soviet Occupation.

ENThe compilation of articles consists of three parts. In the first part, the compiler of the book presents his own research into the analysed theme. It discusses the situation of the Jews in Lithuania before 1940, the specifics of the Holocaust in Lithuania, and the relations between the Jews and Lithuanians after WWII. When discussing the attitudes of the Jewish community in the context of an emerging state of Lithuania at the outset of the third decade, the author emphasises that the Jews participated in Versailles and Paris Peace Conferences, supported Lithuanians in the Vilnius case vs. the Poles, and Jewish volunteers participated in struggles for independence. For this support, they were promised political and civil equality of rights, and national self-governance. The author pays a great deal of attention to the pushing of the Jews into the left political side in 1922–1940, the identification of the Jews with Communists. The book presents the attitude of various US and Israeli Jewish organisations towards the issue of relations between the Jews and Lithuanians. The second part of the book publishes documents, without which, as the author claims, it would be difficult to understand the articles and photographs presented in the book. These include a report of the Safety Police and the SD Operative Squad on the massacres on the territory of Lithuania in summer and autumn 1941, a document of the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania of 1946 on the relations between Lithuanian and Jews, and the resolution of the summit of the Union of Lithuanian Jews, which took place on 14–15 April 1947 in Munich. The third part of the book is dedicated to the previously announced texts on the relations between the Jews and Lithuanians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38146
Updated:
2014-02-23 09:42:28
Metrics:
Views: 41
Export: