Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
176 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanitar. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Interpretation of Lithuanian folk dreams and narrations on dreams: composition, functional specification, meanings 2007 31 p
Summary / Abstract:

LTDarbe tyrinėti sakytiniu būdu ir populiarių leidinėlių pavidalu plintantys sapnų aiškinimai, teiginiai apie sapnų pildymąsi ir individualūs pasakojimai apie sapnus. Analizuoti sapnai, kurių vaizdai suprantami perkeltine prasme ir reikalauja aiškinimo. Išsikeltas tikslas – remiantis archyviniais, paskelbtais spaudoje ir autorės surinktais duomenimis ištirti tekstų apie sapnus savitumus bei atskleisti žmonių požiūrį į sapnus ir jų interpretavimą. Buvo nustatyta, kad sapnų aiškinimai priskirtini tikėjimų kategorijai. Sapno vaizdas su konkrečiomis reikšmėmis siejamas analogijos, priešpriešos, tapatumo, žodžių panašumo principais. Žmonės išskiria konkrečius regėtus objektus iš viso sapno ir juos aiškina: 1) atpažįsta tam tikroje kultūros aplinkoje pripažintus sapnų vaizdus, kuriems yra priskirti konkretūs mitiniai įprasminimai, 2) regėtus vaizdus susieja su kokiu nors numatomu arba jau buvusiu įvykiu remdamiesi intuicija ir / ar asmeniniu patyrimu. Sapnų aiškinimuose ir pasakojimuose apie sapnus nusakomas sapno vaizdas ir jo reikšmė. Tarp aiškinimo ir pasakojimo dalių egzistuoja „ženklo – įvykio / numanomo įvykio“ ryšys. Susapnuotas reginys nesukelia tam tikros pasekmės, bet žmogų apie ją informuoja. Požiūris į sapnus nevienodas. Dalis žmonių juos vertina racionalistiškai, o dalis tiki prognozine galia. Kai kurie sapnai paveikia sapnuotoją: jis siekia išvengti negatyvaus įvykio ir atidžiau kontroliuoja savo poelgius, laukia pozityvių permainų ar skuba įsitikinti sapne regėtų žmonių gerove. Pastaraisiais dešimtmečiais sapnai pasakojami ir interpretuojami ne tik pažintiniais, bet ir žaidybiniais tikslais.

ENIn this work estimation and interpretation of dreams in traditional Lithuanian culture were investigated. The object of the work is dream interpretations, statements on the fulfilment of dreams and individual narrations about them, spreading orally and with the help of popular publications. In the work, dreams are investigated images of which are understood in the figurative sense and need some explanation. It was set out that dream interpretations can be ascribed to category of beliefs. A dream image is related to specific meanings according to the principles of analogy, antithesis, identity and similarity of words. People single out concrete objects from the whole dream and interpret them: 1) identify dream images recognized in certain cultural environment, with specific mythical implications ascribed; 2) link images to some event supposed or already happened on the ground of intuition and /or personal experience. In dream interpretations and narratives on dreams, a dream image and its meaning are defined. Between the parts of interpretation and narration there exists a connection “sign - event / implied event”. An image seen in a dream does not cause a certain result but only inform a person about it. There is no one-sided approach to dreams. Some people estimate them rationally and some do belief in their prognostic power. Certain dreams have an effect on a dreamer: a person seeks to avoid a negative event and is more attentive while controlling his behaviour, looks for positive changes or hurries up to make sure of wealth of people seen in a dream. However, during recent decades dreams have been told and interpreted not only for cognitive purpose but for amusement as well.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36943
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 37
Export: