Vertybių tironija ir politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių tironija ir politika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
186 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Turinys — Politika kaip tuščia vieta — Mąstymo vertybėmis tironija — Vertybių tironijos bruožai — Pozityvizmo veidmainiavimas — Neįgyvendinta vertybių teorijos misija — Intelekto pergalė prieš protą — Mokslas kaip pavojingas sąjungininkas — Tikėjimo politika nykimas — Liberalizmo ir demokratijos konfliktas — Politikos ir mistikos ryšys — Pabaigos žodis — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Autonomija; Demokratija; Intelektas; Liberalizmas; Mastymas; Mokslas; Politika; Politika,intelektas; Pozityvizmas; Tironija; Vertybės.
EN
Autonomy; Democracy; Intellect; Intelligence; Liberalism; Politics; Positivism; Science; Thinking; Tyrony; Values.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojami mokslo, vertybių, politikos, demokratijos, politinių ideologijų, moralės ir liberalizmo santykiai bei sąveikos šiuolaikiniame pasaulyje. Knygos tikslas - įrodyti, kad modernusis mokslas yra pagrindinis vertybių tironijos kūrėjas, o liberalus politinis neutralumas yra šališkas mokslinio mąstymo atžvilgiu. Dauguma demokratinių visuomenių piliečių yra tironijos priešai. Tačiau ši aplinkybė jų neapsaugo nuo vertybių tironijos. Mąstymas vertybėmis užkrėtė piliečių mąstymą ir kalbą. Humanitarinių ir socialinių mokslų atstovai šiandien dažniausiai neskaito vienas kito straipsnių ir knygų. Jos rašomos labiau iš profesinės pareigos, be didesnio talento ar misijos suvokimo. Šiandien sunku ką nors įtikinti bet kokia nauja idėja, o dar sunkiau sudominti senos idėjos interpretacijomis. Oponentai šiandien žino knygos trūkumus net nepradėję jos skaityti. Pagrindinė šios knygos rekomendacija galėtų būti siūlymas mąstymą vertybėmis sustabdyti ties moralės ir politikos ribomis. Tačiau mokslininkai yra pagrindiniai vertybių tironijos kūrėjai, ir jie nenori net girdėti apie kokius nors savo veiklos apribojimus. Dabartinis mąstymas vertybėmis nepripažįsta nustatytų moralinių ribų, ir būtent tai jį padaro tironu. Vertybių tironija yra neatskiriama liberalių ir demokratinių visuomenių dalis. Piliečiai džiaugiasi teise gyventi pagal savo gėrio ir blogio supratimą, bet nepastebi, kad gėrį ir blogį pakeitė vertybės. Nyksta suvokimas, kad padorių žmonių visuomenė nėra mokslo, technikos ir ekonomikos kūrinys, bet reikalauja pagarbos moralės suverenitetui.

ENThe book analyses the relationship between science, values, politics, democracy, political ideologies, morality and liberalism as well as their interaction in contemporary world. The book aims to prove that modern science is the main author of value tyranny, and liberal political neutrality is partial with regard to scientific thinking. Most citizens of democratic societies are enemies of tyranny. However, this circumstance does not protect them from value tyranny. Thinking in values contaminated citizens’ thinking and language. Nowadays, the representatives of the humanities and social sciences mainly do not read one another’s articles and books. They are written more out of professional duty, without a talent or understanding of the mission. Today it is difficult to convince others of any new idea, and even more difficult to arouse interest in the interpretations of an old idea. The opponents know the drawbacks of the book without even starting to read it. The main recommendation of this book could be a proposal to stop thinking in values at the limits of morality and politics. However, scientists are the main creators of value tyranny and they do not want even to hear about any restrictions of their activities. The current thinking in values does not recognise the established moral limits, which makes it a tyrant. Value tyranny is an inseparable part of liberal and democratic societies. Citizens enjoy the right to live according to their understanding of good and evil, but they do not notice that good and evil have been changed by values. Understanding that society of decent people is not the creation of science, technology and economics has been disappearing, but it requires respect for the sovereignty of morality.

ISBN:
9786094590320
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36734
Updated:
2014-08-19 13:15:42
Metrics:
Views: 45    Downloads: 5
Export: