Integration of L.S. Vygotsky's psycho-pedagogical theory and methodology to a pupil who has AD

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration of L.S. Vygotsky's psycho-pedagogical theory and methodology to a pupil who has AD/HD Syndrome, to educational intervention process
In the Journal:
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje vaikų dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas aptariamas remiantis edukaciniu aspektu. Straipsnio tikslas – parodyti, kad edukologijos mokslo kontekste dar nėra pilnai atskleistos priemonės, padedančios įveikti šį sutrikimą. Vaikai su dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimu yra pastebimi dėl savo aktyvaus elgesio, nedėmesingumo, aukšto aktyvumo lygio, impulsyvumo, dėmesio problemų. Lavinant tokius vaikus yra svarbu ne tik parinkti specialias mokymo strategijas, bet ir palaikyti dominuojantį ir teigiamą emocinį toną. Šiandieninis patyrimas leidžia teigti, kad Lietuvoje, kaip vienoje iš posovietinių šalių, situacija šiek tiek skiriasi nuo anksčiau pateiktų minčių, nes moksliniai tyrimai dažnai rodo skirtumus tarp deklaruojamų idėjų ir realybės. Šiame straipsnyje siekiama susieti poveikį dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimui su L. Vygotskio psicho-pedagogikos sociokultūrine teorija. Vaikui yra svarbiausia aplinka, kurioje jis auga. [...] Suaugę (tėvai, mokytojai) yra pagrindinis šaltinis, kuriuo turi remtis pagalba vaikams, turintiems ar neturintiems raidos problemų. Straipsnyje aprašomas pasakos fenomeno integravimas į vaikų, turinčių dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimą, pedagoginės korekcijos procesą. Šis fenomenas dar nebuvo pritaikytas edukologijoje. Šio metodo vertę parodo keletas aspektų. Pirmiausia, jį lengva taikyti namuose ar mokymo institucijose. Taip pat jis atveria platesnes galimybes mokymuisi ir socializacijai, kadangi skatina savęs pažinimo, motyvuoto aktyvumo ir kognityvinių gebėjimų raidą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: L.S. Vygotskio psichopedagoginė teorija; AD/HD sindromas; Edukacinė intervencija; L. S. Vygotsky's psycho-pedagogical theory; AD/HD syndrome; Educational intervention.

ENAttention deficit and hyperactivity disorder (AD/HD) of children is being discussed within an educational aspect in this paper. The task is to show that educational means to overcome this syndrome in the context of the educational science are not completely disclosed. Children with AD/HD are notable for their active behaviour, inattention, high level of activity, impulsivity, attention problems. For an education of such children importance is not only in the selection of special teaching strategies, but also the maintenance of dominant and positive emotional tone. Thus, today's experience is allowing to state, that in Lithuania, as one of the post-soviet countries, situation is a little bit different in regard to the above thoughts, because scientific research shows frequent differences between declarative ideas and reality. The idea of this paper is to link an action against AD/HD with a socio-cultural theory of psycho-pedagogy by Vygotsky. Most important for a child is the environment one is growing in. Based on the wealthness of such environment is the perfect one's psychosocial development (Vygotsky, 2000). Adults: parents, teachers - they are the basic source on which help to children with or without development problems should be based. A phenomenon of story integration into the process of an educational correction for children with AD/HD is described in this paper. This phenomenon is not have been adopted in the educational science yet. The value of this method is easily described in just a few aspects. First of all, it is well applied either at home or at the teaching institution. Also, it opens wider capabilities of learning and socialization, because of the development of self-awareness, motivated activity and cognitive abilities. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3604
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: