Konstitucijos koncepcijos metmenys - žingsnis Lietuvos Respublikos Konstitucijos link

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos koncepcijos metmenys - žingsnis Lietuvos Respublikos Konstitucijos link
In the Journal:
Keywords:
LT
Koncepcija; Konstitucija; Konstitucinė doktrina; Kūrimo procesas; Lietuvos Konstitucija; Teisės istorija.
EN
Conception; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania; Constitutional doctrine; History of law; Process of creation.
Summary / Abstract:

LT1990 m. kovo 11-osios aktais atkūrus Lietuvos valstybę, nustačius jos konstitucingumo pagrindus, reikėjo žengti kitą žingsnį – parengti ir priimti nuolatinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Straipsnyje analizuojamas vienas reikšmingiausių faktų – Konstitucijos koncepcijos metmenų rengimas ir paskelbimas visuomenei svarstyti. Konstitucijos koncepcijos metmenys buvo kuriami sudėtingomis politinėmis sąlygomis, t. y. tada, kai buvo siekiama Lietuvos nepriklausomos valstybės įtvirtinimo, tarptautinio jos pripažinimo. Tam buvo pasitelkiamos įvairios politinės, teisinės priemonės, o vienas iš reikšmingiausių faktų buvo prasidėjusi naujos Konstitucijos kūryba. Būsimosios Konstitucijos vizija brendo aštriai diskutuojant dėl valstybės ir visuomenės sąveikos, dėl teisės vaidmens ir įtakos politiniam procesui. Konstitucijos koncepcijos metmenys – buvo siekis pirmą kartą išreikšti nors bendruosius konstitucinės sistemos bruožus, kurie būtų visuotinių svarstymų dėl nuolatinės Konstitucijos pagrindas. Esminis klausimas, kurį bandyta spręsti Konstitucijos koncepcijos metmenyse, valstybės valdžios konstrukcija. Tai buvo sudėtinga problema, nes susijusi su skirtingų socialinių grupių interesais, kultūros, ideologijos, teisės reiškiniais, asmens ir visuomenės sąveikos problemiškumu. Konstitucijos koncepcijos metmenyse matyti prielankumas parlamentinės demokratijos prioritetams. Ir tai neatsitiktinis dalykas. Tokia demokratijos kultūra savo savastimi buvo neatsiejamai suaugusi ir kilusi iš Atgimimo laikų daugiatūkstantinių žmonių susirinkimų, kuriuose prabilo, reiškė savo valią ir galią suverenas – Lietuvos Tauta. Nors Konstitucijos koncepcijos metmenyse ir galima rasti kai kurių Laikinojo Pagrindinio Įstatymo bruožų ir iš ten perkeltų nuostatų atspindžių, tačiau tai buvo didžiulis žingsnis į priekį kuriant Lietuvos Respublikos konstitucinį modelį.

ENAfter restoration of the Lithuanian state on 11 March 1990, laying its constitutional foundations, the next step was to draw and adopt permanent Constitution of Lithuania. The article analyses outlining the concept of the Constitution and its presentation to society for discussion. Outline of the Constitution concept was drawn under difficult political conditions, when consolidation of the independent state of Lithuania, its international recognition were aspired. Various political, legal means were employed, while one of the most important facts was launched creation of the new Constitution. Vision of the new Constitution was maturing through severe discussions on the interaction between the state and society, role and impact of the law on political process. The outline of the Constitution concept for the first time tried to express general features of the constitutional system, which would serve as the basis for public discussions on the permanent Constitution. The key issue in the outline of the Constitution concept was public authority construction. It was a complex problem as it concerned the interests of different social groups, cultural, ideological, legal phenomena, problematic interaction between individual and society. The outline of the Constitution concept shows disposition towards the priorities of parliamentary democracy, as this type of democracy by itself was grown together and came from meetings of thousands of people during the Revival times, at which the sovereign - the Lithuanian Nation spoke, expressed its will and power. Though some features of the Interim Basic Law and clauses can be found in the outline of the Constitution concept, but it was a huge step forward in the development of the constitutional model of the Republic of Lithuania.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35972
Updated:
2017-03-08 18:12:20
Metrics:
Views: 82
Export: